Zoek op deze website
 
Welkom!
 
  Graag zijn wij een gemeente die voor u en jou iets kan betekenen en waar het elkaar ontmoeten waardevol is. Dat kan op zondag maar ook in de week. Als u niet zo’n kerkganger bent is er door de week van alles te doen. Voorbijgangers, toeristen, belangstellenden, wij heten u en jou van harte welkom in onze protestantse gemeente in Zuid-Limburg.   Ds Pier Prins
 _________________  

Laatste nieuwsberichten | Alles 
Verwondering en Angst 
VERWONDERING EN ANGST ALS TWEE KANSEN Sommige ervaringen zijn intenser dan andere. De manier waarop mijn hond een andere hond begroet, is meestal een vrolijke ervaring, soms een angstige. Thuiskomen na een werkdag en samen komen met je gezin, is meestal en hele blije en tevreden ervaring. Pech onderweg of pijn in je rug zijn vervelende ervaringen en het moment dat je kiespijn verholpen is, een heel prettige. Dit soort dagelijkse dingen maken we telkens mee en ze doen iets met ons. Intensere ervaringen kennen we ook. Het gevoel van verliefdheid kan ons in hemelse sferen brengen. Het begin van een nieuwe opleiding of een nieuwe baan, kan ons ook geweldig positieve flow bezorgen. En voor veel mensen is de geboorte van een kind de meest verheffende ervaring in hun leven. Zulke fases in je leven doen iets met je. Ze zetten het leven als het ware even stil en nodigen je uit dieper na te denken of te voelen wat je leven betekent.
De negatieve ervaringen van patiënten in het ziekenhuis doen dat ook. Een plotseling of minder plotselinge opname, een verwonding of ziekte waar je mee verder moet, de tegenslagen die je kunt hebben in de loop van je verblijf of behandeling in het ziekenhuis, zetten je leven ook stil. Ook bij dit soort nare fases ga je dieper nadenken of voelen wat je leven betekent. Je zou ze met een moeilijk woord contrastervaringen kunnen noemen. In de Middeleeuwen wisten ze dat ook als. Ze spraken toen in mooi Latijn van fascinendum et tremendum: wat je verwondert en wat je beangstigt. Voor de middeleeuwer waren die momenten bij uitstek geschikt om te komen tot gebed, rituelen, bedevaarten of boete. Tegenwoordig beleven we ze meestal anders, maar dat betekent niet dat we er niet mee te maken krijgen. We vinden telkens nieuwe manieren om met indrukwekkende ervaringen om te gaan. In het ziekenhuis zijn eenvoudige rituelen van groot belang. Een cadeau of een kaart, een kaarsje of een geschreven tekst in de stilteruimte, een kus of een knuffel laten iets zien van wat we voelen als het er echt op aan komt. Behalve al die dingen die we doen, zijn er ook dingen die we zeggen. We noemen de geboorte van een kind een geschenk, het omgaan met de ziekte een strijd, en soms de dood een verlossing. Je kunt daaraan merken dat we ook in onze tijd dieper denken en voelen op de momenten die er het meeste toe doen. En het is ook goed dat we op die momenten beter kunnen ervaren wat er echt toe doet in het leven, en hoe we er zin aan geven. Ik denk dat we, bij alles wat ons raakt, de kans moeten grijpen om te voelen wat er echt toe doet. Het zijn de inzichten die ons richting kunnen geven en troost, tevredenheid en motivatie. Het leven is nu eenmaal niet een gladgestreken tijd tussen leven en dood, maar een verrassende reis vol fascinendum en tremendem, vol van wat je verwondert en beangstigt.
Ralf Smeets
[Opgenomen op: 05-02-2020]
Onstaan kerkblad (deel 2) 
OM HET NIET TE VERGETEN (2): In het vorige nummer van ons nieuwe gemeenschappelijke kerkblad “Onderweg” bracht ik het allereerste begin van de plaatselijke kerkbladen in de Westelijke Mijnstreek in herinnering, aan de hand van het eerste nummer van de eerste voorloper van “Onderweg”, het blad “Gemeentenieuws” van de toenmalige Hervormde gemeente te Beek. Ik beperkte de stof toen tot de plaatselijke kerkbladen, omdat ik op de hoogte was van het bestaan van eerdere regionale Protestantse kerkbladen die in een ruimer gedeelte van Limburg verschenen. Ik noemde toen al het blad “Hervormd Limburg”, dat alle Hervormde gemeenten in Limburg omvatte. Helaas heb ik van dat blad geen enkel exemplaar in bezit. Zoals ik schreef, waren de tekortkomingen van dat blad voor de plaatselijke berichtgeving nu juist de aanleiding dat een aantal jonge leden van de Hervormde gemeente Beek, vooral uit Stein, het initiatief namen om het blad “Gemeentenieuws” op te richten. Ik heb daardoor nooit een abonnement op “Hervormd Limburg” gehad.
Toen ik onlangs door mijn bibliotheek struinde, kwam ik in het boekje uit 1961 “De zeven Gemeenten” van G. van Hoeven, jarenlang scriba van de toenmalige Gereformeerde Kerk van Lutterade (later omgedoopt tot de GK van Geleen), een interessant citaat tegen uit het nummer van 18 oktober 1919 van blad “Belijdenis en Wandel, Weekblad der Gereformeerden in Zuid-Limburg”. Ik neem aan dat dit het oudste regionale Gereformeerde kerkblad in onze streek is. Het onderwerp hangt samen met de voorgeschiedenis van de Gereformeerde Kerken (GKN) in Geleen en Sittard. Het citaat luidt: “D.V. zal zondag 19 oktober de gewichtige dag zijn, waarop de Gereformeerden van Treebeek zich zullen verenigen tot een zelfstandige, plaatselijke Kerk. Waar ook de Gereformeerden te Lutterade c.a. tot de nieuwe Kerk van Treebeek zullen gaan behoren, wordt de uitwonende ouderling van Heerlen (de moedergemeente van Treebeek, WH) te Lutterade ambteloos. De kerkenraad van Heerlen adviseert om op zondag 19 oktober voor Lutterade als ouderling aan te wijzen de brs. B.J.M. de Fluyter en L. Hoogerwerf. Zij kunnen dan tegelijk met de andere kerkenraadsleden bevestigd worden”.
Aldus geschiedde. De grensregeling hield in dat Geleen, Beek, Stein en Sittard met de tussenliggende dorpen tot Treebeek gingen behoren (Susteren bleef echter onder de toenmalige Gereformeerde Kerk van Venlo).
Toen korte tijd later de kerk van Maastricht van Treebeek werd afgesplitst, ging bedoeld territoir deel uitmaken van de Gereformeerde Kerk van Maastricht, met Lutterade als buitenwijk. Tot de eerste gereformeerden te
Lutterade behoorde de familie Kuik, die anno 2020 nog steeds deel van onze gemeente uitmaakt.
In 1919 werd voor de naam Lutterade gekozen, omdat er weliswaar een burgerlijke gemeente bestond met de naam van het oude Graafschap Geleen, maar geen dorp met die naam. De burgerlijke gemeente bestond uit de drie dorpen Lutterade, Opgeleen en Krawinkel. De toen in aanbouw zijnde belangrijke steenkoolmijn Maurits lag ook in Lutterade. Later is het gebied tussen de drie oorspronkelijke dorpen volgebouwd en het geheel is de stad Geleen gaan vormen. In 1958 werd de naam van de gemeente daarom gewijzigd in Gereformeerde Kerk van Geleen. De gereformeerden van Lutterade (incl. Sittard) bleven tot 1930 tot de Gereformeerde Kerk van Maastricht behoren. In dat jaar werd de Gereformeerde Kerk van Lutterade afgesplitst met als territoir weer Geleen, Beek, Stein en Sittard met de tussenliggende dorpen. Susteren kwam in 1920 onder de toen opgerichte Gereformeerde Kerk van Roermond en in 1956 bij de Gereformeerde Kerk van Sittard, die toen van de Gereformeerde Kerk van Geleen werd afgesplitst. De Hervormden van Susteren behoorden trouwens al sinds het begin van de 19e eeuw kerkelijk tot Sittard.
De Gereformeerde Kerken van Geleen/Lutterade en Sittard behoren tot de voorlopers van onze gemeenschappelijke Protestantse gemeente, zoals die thans in opbouw is.
Het is opvallend dat de stukken die ik ter beschikking heb, na 1919 nergens meer gewag maken van een Gereformeerd kerkblad in onze streek, tot de oprichting van Kerknieuws, een van de beide directe voorlopers van Onderweg. Misschien kan iemand in de gemeente hier een aanvulling leveren.
Wim Hoogstraten, Urmond 26-01-2020
[Opgenomen op: 05-02-2020]
Bordje Erbij (eens iets anders) 
Met elkaar de maaltijd delen en ondertussen wat verhalen en ervaringen uitwisselen, dat is de achtergrond van Bordje Erbij. Een aantal keer is deze activiteit al geweest en de ervaringen waren heel positief. U kon zich toen aanmelden bij mensen die van tevoren al bekend waren. Nog even hoe het werkt, aanschuiven voor de dagelijkse pot om zes uur en rond half acht, na een eenvoudige maaltijd met misschien wel een extra lekker toetje, weer afscheid nemen.
Doet u ook een keer mee?

Gewoon omdat het gezellig is, om wat andere mensen te leren kennen, of
omdat samen eten soms veel prettiger is dan alleen?
Dit keer is de opzet wat anders.
U kunt zich bij mij aanmelden en aangeven of u op maandag 17 februari eters wilt ontvangen, of dat u zelf eens op stap wilt gaan. Ik zal de verbinding dan leggen. Mocht deze datum niet uitkomen, maar wilt u wel een keer meedoen, dan hoor ik het ook graag.
Aangezien deze info bij veel mensen komt, ben ik benieuwd welke combinaties ik mag maken!
Eet smakelijk alvast!
Hartelijke groeten, Irene Pluim
Irenepluim@home.nl, 046-4583183
[Opgenomen op: 05-02-2020]
VESPER-AGAPÈ vieringen op 3 woensdagen 
BETROKKENHEID OP DE WERELD OM CHRISTUS" WIL.
THEMA VOOR DIT JAAR IS – “STA OP ”
Jezus riep: 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen opstaan en hoop bieden aan vluchtelingen, aan mensen die zorg nodig hebben, aan kinderen in de knel, aan ieder die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden. Kom in beweging, kom tot leven. Sta op!
In de veertigdagentijd wordt door de protestantse gemeentes Sittard en Geleen bezinningsmomenten georganiseerd samen met de parochie Vrangendael.  De momenten zijn dus nadrukkelijk oecumenisch van opzet. Thema’s komen aan de orde als honger, armoede en onrecht die mens en milieu overkomen; waarvan veelal de oorzaak te vinden is in onze omgang met elkaar en met de schepping. Samen zoeken we steun en moed, en putten daarvoor uit dat wat Jezus ons heeft voorgeleefd.
We houden ons hiermee bezig in de vorm van een Vesperviering. De plaats van samenkomst wisselt en begint altijd om 18 uur en duurt ongeveer tot 19 uur Op 4 maart is het in de Johanneskerk
Op 18 maart in de parochie Vrangendael.
Op 1 april in de Ontmoetingskerk
Na het bezinningsmoment delen we een sobere agapè maaltijd met elkaar.
Informatie en aanmelden bij:
Iet den Boer, email: ietlittel@telenet.be
Pier Prins, email: pier1959@gmail.com
Het Parochiecentrum tel 046-8800185, email: parochiecentrum@online.nl
Leen Plessius tel 046-4857347, email: leen.plessius@gmail.com
Wim Hendriks 046-4755734, email: wpt_hendriks@hetnet.nl
Wilma Moelker, email: wmcmoelker@gmail.com
Graag vooraf aanmelden in verband met de maaltijd-voorbereidingen.
[Opgenomen op: 05-02-2020]
Gezocht: Gastvrouwen (m/v) 
Inmiddels is er alweer een jaar lang elke maand een ‘Ontmoeten op de zondagmiddag’ geweest in de herberg van de Ontmoetingskerk. Het zijn steeds gezellige middagen. We zijn met ongeveer 25 mensen. We drinken koffie en thee, er is ruimte voor ontmoeting en gesprekken, maar ook voor een spelletje zoals sjoelen, mens-erger-je-niet of rummikub. Halverwege de middag worden er een paar filmpjes getoond. Sommige mensen komen zo nu en dan, maar we hebben ook vaste bezoekers die vrijwel nooit overslaan. Iedereen is van harte welkom!
Gastvrouwen en -heren gezocht
We hebben een fijne groep gastvrouwen en -heren voor deze zondagmiddagen. Maar een paar gastvrouwen moesten helaas stoppen. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe gastvrouwen of gastheren die willen helpen met de voorbereidingen, koffie en thee schenken en ook weer opruimen. Je bent een keer in de drie tot vier maanden aan de beurt en werkt altijd samen met twee anderen. Jullie kunnen mij bellen of mailen, ook als je meer wilt weten of het eerst een keer uit wilt proberen.
berthaverkerk@gmail.com tel: 4379201
 
[Opgenomen op: 05-02-2020]

Kerkdiensten  | Alles 
20 februari
15:30 Beek-WZC Franciscus
23 februari
10:30 Sittard, Johanneskerk
1 maart
09:00 Urmond
1 maart
10:30 Geleen, Ontmoetingskerk

Vervoer naar de kerk
(Momenteel niet beschikbaar)

Kerkdienst beluisteren
Voor mensen die graag diensten vanuit de Ontmoetingskerk thuis willen beluisteren zijn er de volgende mogelijkheden: Via START-radio wordt er elke eerste, tweede en vijfde zondag een kerkdienst uitgezonden die in de Ontmoetingskerk opgenomen is. (De tweede zondag is een herhaling van de eerste.) De uitzending begint om 9 uur, na het nieuws. Vanuit Urmond Is er regelmatig een dienst te beluisteren via LOS-radio, op zondagochtend om 8.50 uur met een herhaling op maandagochtend om 9.50 uur. In de agenda achter in Kerknieuws en op deze website (www.pggbu.nl) onder 'Agenda' kunt u meer informatie over deze uitzendingen vinden.


Actueel Agenda


Site Login & Privacy

Een product van Class Automatisering Geleen | © 2014-2018