Zoek op deze website
 
Samen Verder

In najaar meer nieuws over Samengaan
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Bericht opgenomen: 03-07-2019 08:40
We maken nu snelle schreden in het proces van samengaan. In de kerkenraadsvergaderingen van juni en september bespreken we al de beleidsplannen van de verschillende werkgroepen. Het doel is ook hier om een gezamenlijk beleid te gaan vaststellen voor onze toekomstige gemeente. We zitten nog volop in dit proces, maar hopen u daar in het vroege najaar meer over te kunnen vertellen. Spreek ons er gerust op aan!
Verslag kerkenraadsvergadering 30 nov. 2017
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Bericht opgenomen: 06-12-2017 08:12
Verslag van de gemeenschappelijke kerkenraadsvergadering van 30 november 2017 over het SamenVerder-proces.
We zijn begonnen om elkaar te vertellen wat we op de gemeenteavond van 16 november en daarna gehoord hebben. Vervolgens hebben we dezelfde werkwijze gebruikt met de rode (warme) en blauwe (koude) kaarten om tot besluitvorming te komen over de voorstellen. We bereikten snel overeenstemming over 6 van de 7 daarvan. Het voorstel over de diensten in de grote en de kleine kerken en het tijdstip vergt nog meer discussie en daar zijn we nog niet uitgekomen.
Gelukkig hebben we nog even tijd om de argumenten die genoemd zijn af te wegen en begin 2018 een besluit te nemen. Wat hebben we wel besloten:
In 2018 gaan we, zoals u wellicht al weet, door met het kerkdienstenschema dat we in 2017 gehanteerd hebben. Uiteraard gaat ook het werk in de verschillende raden/werkgroepen door. Zij kunnen samen bespreken hoe ze willen samenwerken.
En verder is besloten dat [met de toelichting tussen haakjes]:
• we toewerken naar één open geloofsgemeenschap; [We zijn er van overtuigd, dat we elkaar kunnen versterken. Daarnaast willen we de samenwerking met andere christenen behouden en waar mogelijk uitbreiden. Concreet denken we daarbij op dit moment aan de Remonstranten, de RK parochie Vrangendael en onze RK broeders en zusters in Beek.]
• we in 2018 alle moderamen- en kerkenraadsvergaderingen in principe gezamenlijk houden, waarbij we aandacht hebben voor de cultuurverschillen binnen de beide gemeenten; [Door samen te vergaderen kunnen we van elkaar leren, elkaar ondersteunen en misverstanden voorkomen. We horen direct elkaars argumenten en kunnen zo nodig om verdere verduidelijking vragen. Daarnaast verlagen we op deze manier de vergaderdruk.]
• we gaan werken aan het samen laten zien van één gezicht van onze geloofsgemeenschap naar binnen en naar buiten . Dat betekent werken aan het maken van één welkomstfolder en één website en één kerkblad. [We denken dat een eenduidige beeldvorming zal bijdragen aan de zo noodzakelijke werving. Bovendien kunnen we op deze manier het werk van vrijwilligers op dit gebied verlichten en vrijmaken voor andere activiteiten.]
• we een werkgroep benoemen, die nog voor september 2018 een advies aan de kerkenraad gaat voorbereiden over welk groot kerkgebouw we in de toekomst samen gaan gebruiken en wat de rol van de kleine kerken en de andere grote kerk zal zijn; [We willen op zo objectief mogelijke manier dit gevoelige onderwerp laten voorbereiden, zodat de kerkenraden een weloverwogen en breed gedragen besluit kan nemen over de toekomst van de beide grote kerken. Het is essentieel dit te doen in samenhang met de rol van de kleine kerken. Daarom zal de commissie naast een goede vertegenwoordiging vanuit de diverse geledingen van beide gemeenten worden bijgestaan door een specialist van de Protestantse Kerk Nederland.]
• we de rol van de kleine kerken serieus onderzoeken en daar de mensen ook bij betrekken; [We zijn ons bewust van de emoties die spelen rond de kleine kerken. Die verschillen naar gelang de woonplaats en achtergrond van onze gemeenteleden. Een goede vertegenwoordiging zal bijdragen aan een weloverwogen besluitvorming en inbreng in de werkgroep die de keuze voor één grote kerk voorbereidt.]
• we per sectie/wijk bezoekteams van vrijwilligers, ouderling en predikant maken, die samen het pastoraat stimuleren. [Het pastoraat is een zaak van ons allemaal. De predikanten zullen in de toekomst minder tijd voor pastoraal werk hebben. Door de vorming van teams kunnen we elkaars taak verlichten en tegelijkertijd tegemoetkomen aan de te verwachten toename in vraag naar pastorale hulp.] We hebben ook het vergaderrooster van kerkenraad en moderamen voor 2018 vastgesteld. Al met al was het een vergadering die gekenmerkt werd door een constructieve sfeer, waarbij er gelukkig ook ruimte was om de emoties aan elkaar te laten zien en naar elkaar te luisteren.
Namens de beide kerkenraden,
Germ Visser, scriba PGSG.
Kees van Luijk, scriba PGGBU.
Gemeenteberaad 6 november
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Bericht opgenomen: 08-10-2016 22:04
6 november 2016 11:30 na kerkdienst Geleen, Ontmoetingskerk
Ook dit najaar wordt er een gemeenteberaad gehouden. Deze keer op 6 november aansluitend op de kerkdienst in de Ontmoetingskerk, om ca. 11.30 uur. Het zal ongeveer een uur duren. Op de agenda staat een aanpassing van de zogenaamde plaatselijke regeling, waarin de gemeente wordt voorgesteld in te stemmen om het aantal kerkenraadsleden terug te brengen van 13 naar 9. De achtergrond is dat de afgelopen jaren een paar vacatures onvervuld bleven, wat het nemen van een besluit bemoeilijkte. Verder wordt het kerkdienstenrooster 2017 toegelicht, waarin het aantal gezamenlijke diensten met Sittard-Grevenbicht wordt uitgebreid naar twee per maand, afgezien van feestdagen en de vakantieperioden. Hoewel er op korte termijn geen fusie komt, is dat geen reden om de samenwerking te stoppen. Bij het nieuwe rooster zijn de wensen uit de gemeente verwerkt, en is aandacht geschonken om herkenbare regelmaat aan te brengen. Daarom beginnen de gezamenlijke diensten in Geleen op de vierde zondag van de maand om de gebruikelijke 10.30 uur, en die in Sittard op de tweede zondag om 10.00 uur. Op de vierde zondag is er ook dienst in Beek of Urmond. En op de hoogtijdagen zoals Pasen wordt er één feestelijke dienst gehouden, in de Ontmoetingskerk. De avondvieringen in de goede week en de Paaswake worden verdeeld over de drie kerken. En ook in 2017 hebben we weer enkele gezamenlijke diensten met de Remonstrantse gemeente.
Zoals gebruikelijk worden ook de financiën van de Raad van Beheer, de diaconale raad en ZWO toegelicht. U bent van harte uitgenodigd. De kerkenraad stelt uw inbreng op prijs.
Gemeenteberaad 10 juli
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Bericht opgenomen: 20-06-2016 19:21
10 juli 2016 direct na de dienst Geleen, Ontmoetingskerk
Gemeenteberaad na de kerkdienst op 10 juli. Op 10 juli vindt er een gemeenteberaad plaats samen met Sittard-Grevenbicht, direct na de kerkdienst in de Ontmoetingskerk. De werkgroep Kernen en Vieringen van beide kerken heeft de gezamenlijke diensten in het afgelopen jaar geëvalueerd, en is bezig om de gezamenlijke diensten in 2017 voor te bereiden. De laatste gezamenlijke diensten hadden een experimenteel karakter. Misschien herinnert u zich nog de dienst in januari met vuur, wind en water, met het thema van de doop in de Jordaan. Na afloop van de experimentele diensten kon u het commentaar doorgeven op een evaluatieformulier, en dat kan nog steeds. Die evaluaties vormen een start voor de diensten in 2017. Ook komen praktische zaken aan de orde, die toch wel gevoelig kunnen liggen. Denk daarbij aan de aanvangstijd van de gezamenlijke diensten, de locaties voor de diensten in de Stille week en de diensten in de kleine kerken. U bent van harte uitgenodigd.
Verslag gemeenteberaad 28 april 2016
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Bericht opgenomen: 07-05-2016 16:50
Gemeenteberaad van de Protestantse gemeente te Geleen-Beek-Urmond
gehouden op donderdag 28 april 2016. Het gemeenteberaad is gehouden in de Ontmoetingskerk om de gemeente te horen over de voorgenomen verkoop van kerk, pastorie, koetshuis en tuin aan de burgerlijke gemeente Beek. De 52 aanwezige gemeenteleden werden welkom geheten door kerkenraadsvoorzitter Wouter den Dulk.  Hij opende met het lezen van lied 965 NLB. Voor het beraad memoreerde hij Jaap Streefkerk, die recent is overleden en die als kerkrentmeester een grote bijdrage heeft geleverd in de onderhandelingen.
Kerkrentmeester Eddy Roerdink lichtte met een Powerpoint-presentatie toe:
--In de visienota SamenVerder is naar de toekomst gekeken: door de ontwikkeling van het ledental en daardoor op financieel gebied zal binnen afzienbare tijd minder geld beschikbaar zijn om alle gebouwen in stand te houden. Vanuit dat oogpunt is het afstoten van kerkgebouwen onvermijdelijk op de weg naar de toekomst. Toch blijven regelmatige vieringen in een groot gebouw op bovenplaatselijk niveau noodzakelijk, ook als deze minder vaak dan één keer per week plaatsvinden
 Voor deze vieringen is een groter gebouw met nevenruimtes en uitnodigende open deuren nodig. Ook een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van het gebouw is belangrijk.
--De burgerlijke gemeente Beek is gesprekken aangegaan met de PGGBU om meer parkeerplaatsen te realiseren in het kader van het centrumplan. De eerste gesprekken begonnen in maart 2013. De gemeente Beek wilde eerst alleen een strook van de tuin voor een toegangsweg naar een terrein achter de kerk. De Raad van Beheer zag daar niets in omdat dat afbreuk zou doen aan het gehele complex. Het nieuwe college van B&W zocht in januari 2016 opnieuw contact, waarop de PGGBU het hele complex aanbood. Bij de onderhandelingen werd de Raad van Beheer bijgestaan door adviseur Groenleer van de PKN. Uiteindelijk werd een principe-overeenkomst gesloten. De PGGBU stelt hierbij een aantal voorwaarden. Samen met de gemeente Beek wordt gezocht naar een gebruiker of overnamekandidaat voor het kerkje. Bij gebruik en/of evt doorverkoop zal het gaan om multi-functionele/maatschappelijke doeleinden. De eerste vier jaar zal er geen doorverkoop zijn, tenzij zich een uitzonderlijke kans voordoet. De inventaris waaronder de klokkestoel en de orgels in de kerk en het koetshuis worden niet meeverkocht. De gemeente Beek heeft enkele ontbindende voorwaarden: de gemeenteraad moet instemmen, de aankoop van het (parkeer-) terrein en de planologische procedure voor de weg naar dat terrein dienen rond te zijn.
--De kerk wordt verkocht voor € 1, maar bij eventuele verkoop binnen tien jaar na de transactie aan een derde partij krijgt de PGGBU de meeropbrengst. De PGGBU huurt de kerk de eerste vier jaar maar zal er zal geen huur in rekening worden gebracht. Daartegen zal de PGGBU de koster met gesloten beurzen beschikbaar stellen, ook voor niet-kerkelijke activiteiten. Na die vier jaar is er opnieuw overleg met optie om de kerk te huren tegen betaling.
--De voordelen voor de PGGBU zijn dat er geen onderhoudskosten meer worden gemaakt. Verder heeft de PGGBU kans op een deel van de verkoopopbrengst bij latere verkoop naar een derde partij. Wanneer er maatschappelijke gebruik plaatsvindt, draagt dat ook bij aan de zichtbaarheid van de protestantse gemeente in Beek.
--De verdere gang van zaken: nadat in de discussie op dit gemeenteberaad de gemeente zich kan vinden in de verkoop, kunnen de kerkenraad en de Raad van Beheer een definitief besluit nemen. Tegen dat besluit kan bij het Regionaal college van bezwaren en geschillen van de PKN tot 30 dagen na afkondiging in het Kerknieuws bezwaar worden gemeld. Het koopcontract onder ontbindende voorwaarden wordt daarna getekend in juni. Goedkeuring door de gemeenteraad van Beek wordt eind september verwacht, waarna de acte kan passeren bij de notaris. Daarna moet de PGGBU binnen zes maanden nieuwe woonruimte vinden voor ds. Prins. Na de presentatie volgt de discussie. Op een vraag waarom het RCBB van de PKN  spreekt van een unieke kans, antwoordt adviseur Groenleer dat de onderhoudskosten een risico vormen, en dat de ervaring leert dat een kerk moeilijk is te verkopen als de kerkelijke gemeente dat later zou willen. Het geld dat met de kerk gepaard gaat, kan beter worden ingezet voor het pastoraat. Als antwoord op een aantal vragen: voor de planologische procedure stelt de Raad van Beheer een termijn van vier maanden. Als toekomstige bestemming van de pastorie (een rijksmonument) ligt een horecabestemming voor de hand. Bij eventuele ruiming moeten de oude grafstenen verticaal tegen de kerkmuur worden gesteld. Er is nog geen beslissing genomen of een nieuwe woonruimte voor ds. Prins wordt gehuurd of gekocht. Voor activiteiten en opslag in het koetshuis (bv voor de cantorij) moet een nieuw onderkomen worden gezocht. Op een eventuele hervatting van het fusieproces met Sittard-Grevenbicht heeft de verkoop geen negatieve consequenties, aangezien de exploitatiekosten van de kerken in Beek en Urmond juist een argument was om dat proces niet door te zetten.
Het jammer is dat het ‘uithangbord’ van de protestantse gemeente na zo’n 300 jaar verdwijnt. Overigens dragen toekomstige activiteiten in de kerk wel bij aan de maatschappelijke uitstraling van de protestantse gemeente in Beek.
Na de discussie werd het voorstel voorgelegd aan de gemeente, die zich met instemming kon vinden in de verkoop. Eddy Roerdink is aanspreekpunt voor eventuele vragen van de pers.
Aan het einde sloot Wouter de Dulk het beraad af, en wenste de aanwezigen wel thuis. 
Verslag gemeentebijeenkomst Sittard
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Bericht opgenomen: 22-04-2016 17:26
5 april 2016 Sittard, Johanneskerk
 

Verslag van een inspirerende gemeentebijeenkomst op 5 april in de Johanneskerk   

Op 5 april kwam ongeveer 50 gemeenteleden uit de Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht en Geleen-Beek-Urmond in de Johanneskerk bij elkaar. In het begin gaf Sietse van der Sluis aan wat er sinds oktober 2015 besproken is in afzonderlijke én gemeenschappelijke kerkenraadsvergaderingen en bijeenkomsten. Als belangrijk punt kwam naar voren de samenwerking te continueren en waar mogelijk uit te breiden. Daarom is deze bijeenkomst een belangrijk moment om over de toekomst na te denken. De voorbereiding lag in handen van de werkgroep ‘kernen en vieringen’.  

In de opening haalde het werkgroep lid Marnix van Gurp het onlangs uitgekomen rapport ‘God in Nederland’ aan. Steeds minder mensen geloven in een persoonlijke God. Tegelijk is er massaal gekeken naar de ‘Passion’ op Witte Donderdag. Marnix stelde de vraag wat dit over  geloven zegt en wat we als gemeente van Jezus Christus in de toekomst met de kerk willen. Hij gebruikte het beeld van Paulus: De kerk is het lichaam van Christus en wij zijn de lichaamsdelen. We moeten het samen doen. Als gebed las hij uit de Brief van Paulus aan de gemeente in Efeze (3:14 – 23).  

Joachim Stegink stelde in zijn inleiding de vraag wat belangrijk is voor de toekomst van de kerk. De gemeenteleden zelf zijn belangrijk in de manier waarop de onderlinge verbondenheid door het geloof vorm en inhoud wordt gegeven. Het gaat daarbij om ontmoeting, gezelligheid, verdieping, spiritualiteit en de combinatie van deze elementen, kortom betrokkenheid. Het gaat om wat we graag doen, waar we enthousiast van worden en energie van krijgen, zodat we ruimte creëren om ons geloof samen bewust(er) te leven in woorden en daden. Daarbij spelen ook overzichtelijke (stads)wijken en (dorps)kernen een rol. Volgens de werkgroep kunnen in de toekomst activiteiten niet meer door predikanten of kerkenraadsleden worden opgestart (‘van boven’), maar zullen gemeenteleden méér zelf het initiatief moeten nemen (‘van beneden’), al dan niet door ondersteuning te vragen bij predikanten en/of kerkenraadsleden. Bij deze activiteiten kunnen ook mensen buiten de kerkgemeenschap betrokken worden.  

Aansluitend deelde Christel Prins de deelnemers in groepen in, geordend naar wijken/kernen/secties van de twee kerkgemeenten. Gemeenteleden stelden zich aan elkaar voor. Ze gaven aan op welke manier ze bij gemeenteleden in hun wijk betrokken zijn en hoe de betrokkenheid vergroot zou kunnen worden. Er werd ook gekeken naar activiteiten die al plaatsvinden en welke gemeenteleden graag zouden willen opstarten in de wijk, zodat ook buitenkerkelijke mensen uit de omgeving mee zouden kunnen doen. Na ca. 40 minuten werden de gedachten plenair uitgewisseld. Samenvattend kwam een aantal punten naar voren: het feit dat mensen ver uit elkaar wonen maakt de onderlinge ontmoeting lastig. Het is belangrijk dat er aandacht is voor mensen die ooit zijn afgehaakt of die niet meer in staat zijn om aan activiteiten deel te nemen (belangrijk is dat vervoer geregeld kan worden). Omdat er al veel activiteiten in de wijken en daarbuiten zijn, wordt de vraag gesteld of er niet ook keuzes moeten worden gemaakt. Ook bij bestaande activiteiten is het belangrijk om er over na te denken, hoe er méér mensen bij betrokken kunnen worden, of hoe elementen van verdieping en bezinning kunnen worden ingebracht. Per wijk werd een aantal activiteiten genoemd, sommige ook in oecumenisch verband. En er wordt een aantal laagdrempelige en makkelijk te organiseren activiteiten genoemd.  

Hier volgt een opsomming, -als voorbeeld en ter inspiratie-:  

           Samen fietsen of wandelen, al dan niet met een thema/tekst/gedicht om over te praten.  

           Samen koffie drinken of koken en eten, b.v. mensen geven zich op bij anderen, die hebben aangegeven (in kerkblad/op website) op welk moment iemand anders bij hen aan tafel aan mag schuiven (actie ‘bordje er bij’), of een hap-stap wandeling waar de verschillende gangen van een maaltijd bij verschillende mensen genuttigd worden.  

           Samen een ‘uitvoering’ beluisteren of bekijken op tv, zoals b.v. de ‘Passion’  

           Samen lezen van kranten, boeken, gedichten of (favoriete) bijbelgedeeltes met uitleg waarom  

           Organiseren van een zangbijeenkomst. Daarbij kunnen mensen uitleggen wat bepaalde liederen voor hen betekenen of samen nieuwe liederen inoefenen  

           Organiseren van bijeenkomst van lotgenoten voor lotgenoten  

           Een busje huren voor een dagje uit  

           Aansluiten bij bestaande organisaties of activiteiten in stad/wijk/dorp, b.v. ‘Kruispunt (parochie) Vrangendael’, ‘Éngele van Zitterd – Gelaen’, ‘bie Zefke’  

           Organiseren van ‘Kerst-In’ in de wijk, of maaltijd samen met buurthuis of sociaal initiatief  

           Organiseren van een spelmiddag (voor jong, voor oud, voor jong en oud)  

           Iemand kan ook een activiteit bedenken, die door iemand anders ‘geadopteerd’ wordt.  

           Regelmatig gezamenlijke infoblad met activiteiten van beide kerkgemeenten uitgeven  

           Opzetten van een ‘WhatsApp’ of facebook groep om contact te houden en levens- en geloofsvragen te delen.  

   

Zo kwamen er heel wat ideeën op tafel en dat werkte inspirerend!  

Aan het einde wees Joachim Stegink op de drie elementen uit het visiedocument: ontmoeten, luisteren, omzien. Belangrijk is dat we onze gedachten en ideeën met elkaar delen en samen aan de slag gaan om het vanuit enthousiasme in praktijk te brengen.  

Pier Prins sloot de avond af met het verhaal van de Emmaüsgangers. Twee leerlingen die samen onderweg waren en met elkaar hun vragen en gedachten deelden, samen met de vreemdeling die bij hen was. Pas toen hij het brood met hen deelde, herkenden ze Jezus. Ze keerden terug naar Jeruzalem vol enthousiasme. Zo zijn ook wij op zoek naar enthousiasme met Jezus in ons midden. Pier Prins besloot de avond met het bidden van het Luthers avondgebed.  

Het was een inspirerende bijeenkomst en we hopen dat we met zijn allen gemotiveerd zijn om ook daadwerkelijk aan de slag te gaan. We horen van elkaar!

   

Namens de werkgroep Kernen en Vieringen  

Christel Prins en Joachim Stegink

Gemeenteberaad Sittard-Grevenbicht
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Bericht opgenomen: 17-03-2016 22:11
5 april 2016 19:30 uur Sittard, Johanneskerk
 

Uitnodiging voor het gemeenteberaad met Sittard-Grevenbicht op dinsdag 5 april in de Johanneskerk, Sittard.  

U wordt uitgenodigd voor een gemeenteberaad samen met de gemeente Sittard-Grevenbicht, op dinsdag 5 april in de Johanneskerk in Sittard. Het begint om 20.00 uur, maar u bent vanaf 19.30 uur welkom om met een kopje koffie of thee elkaar te ontmoeten. Nadat onze zustergemeente afziet van het fusieproces op korte termijn, blijven we op onderdelen samenwerken. Zie elders op deze site (Onder Samen Verder)  een verslag van ons gemeenteberaad van 21 februari, waarin de kerkenraad heeft toegelicht hoe we verder gaan. Het beraad van 5 april wordt voorbereid door de werkgroep Kernen en Vieringen. De werkgroep wil een antwoord zoeken op de vraag hoe wij in de toekomst de onderlinge betrokkenheid overeind kunnen houden of zelfs vergroten. Uw meedenken en meepraten wordt zeer op prijs gesteld.  

Impressies Gemeente Beraad 21 feb.
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Bericht opgenomen: 03-03-2016 20:45
Impressies Gemeente Beraad 21 feb. 2016  

Na een korte dienst in de Ontmoetingskerk volgde er een Gemeente Beraad bijgewoond door circa 80 gemeenteleden van Geleen-Beek-Urmond.  

Dit beraad was bedoeld om de gemeente te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het Samen-Verder-Proces met de Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht(PGSG).  

Een kleine groep actieve gemeenteleden van PGSG had overwegend bezwaar tegen een beoogde fusiedatum en enkele aspecten van de fusie, waardoor de kerkenraad PGSG afzag van de beoogde fusie in 2016. De fusiedatum was opgenomen in een aanvankelijk door beide kerkenraden goedgekeurde stappenplan.  

 

Waar gaan we mee door:  

De kerkenraad van PGSG streeft naar verdergaande samenwerking. Onze kerkenraad blijft positief staan tegenover een aantal samenwerkingsverbanden met de PGSG zoals die de afgelopen jaren zijn gegroeid. Zo gaat de werkgroep "Kernen en vieringen" verder met de werkzaamheden en het uitstippelen van beleid op het gebied van kerkdiensten en activiteiten in de kernen. Concreet betekent dit bijvoorbeeld: meer gezamenlijke diensten in de komende jaren. Diaconie en ZWO blijven samenwerken; eveneens geldt dat voor beide Jeugdgroepen  

Gegeven deze onverwachte ontwikkeling stopt de Stuurgroep SamenVerder, Nu zijn de beide kerkenraden aan zet. Voorlopig stoppen de werkgroepen Structuur en Communicatie met hun werkzaamheden. Ook zal er minder gezamenlijk vergaderd worden en worden de gezamenlijke gemeenteberaden beperkt tot twee keer per jaar.

   

Bezuinigen:  

Nu de voorgenomen fusie van de baan is, gaan we als gemeente zelfstandig verder. Met het oog daarop wordt qua organisatie en financiën een toelichting gegeven.  Een door de kerkenraad goedgekeurd bezuinigingsplan voorziet in een begrotingsevenwicht (geen tekort) in 2020. Het te verwachten tekort kan op redelijke tijd gecompenseerd worden door in te teren op het vermogen.  

De maatregelen om ervoor te zorgen dat er in 2020 geen tekort zal zijn, hebben betrekking op de volgende punten:  

- bezuiniging op gastpredikanten als gevolg van de maandelijkse kerkdiensten met PGSG  

- de functies van de koster van de Ontmoetingskerk en van de kerkelijk werker zal na beider  

   pensionering niet worden opgevuld.  

- twee werkgroepen zijn geformeerd met de opdracht om zowel voor de kerk in Urmond als in  

  Beek plannen op te stellen om deze kosten neutraal te maken.  

 

Organisatie af te slanken:  

Uitgangspunt is de beschikbare vrijwilligers efficiënt in te zetten en minder te belasten. Randvoorwaarden voor de afslanking zijn de eisen die de kerkorde stelt. Daarnaast is er het voornemen om het aantal pastorale secties terug te brengen van zes naar vier.  

Overigens blijft het streven om zoveel mogelijk vrijwilligers bij het kerkenwerk te betrekken. Benadrukt wordt dat we blij kunnen zijn op wat we allemaal doen. Vanuit de gemeente werd nog aandacht gevraagd voor een oplossing van het vervoer, met name tijdens gezamenlijke diensten in Sittard en of Grevenbicht.  

Wijzend op een vertrouwen in de samenwerking met PGSG sluit de voorzitter van onze kerkenraad, Wouter den Dulk, dit gemeenteberaad af.   

Geleen, 11 Maart 2016.         

Wouter den Dulk. [aangeboden door Ed Rensen]

Uitnodiging gemeenteberaad
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Bericht opgenomen: 25-01-2016 20:52
21 februari 2016 na de kerkdienst van 10:00 uur Geleen, Ontmoetingskerk
 

Uitnodiging voor het gemeenteberaad op zondag 21 februari.  

   

U wordt uitgenodigd voor een gemeenteberaad, dat direct na de kerkdienst in de Ontmoetingskerk op zondag 21 februari plaatsvindt. Deze dienst begint afwijkend om 10.00 uur; er is dan geen vroege dienst Urmond. Het beraad zal tot ca. 12.00 uur duren.  

Het gemeenteberaad zal vooral ingaan op de samenwerking met de gemeente Sittard-Grevenbicht (PGSG), nu de PGSG afziet van een SamenVerder-fusie op korte termijn. Onze kerkenraad betreurt dat maar wil graag doorgaan met veel gezamenlijke activiteiten die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Ook de kerkenraad van de PGSG wil graag verder samenwerken. Het afzien van de fusie op korte termijn heeft voor de gemeenten wel consequenties voor het beleid, de organisatie, financiën en vacatures. Onze kerkenraad heeft hiervoor een notitie opgezet, die wordt toegelicht. Op het gemeenteberaad kunt u meepraten hoe we dat verder vormgeven.   

Persoonlijke terugblik op de dienst van 10 januari
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Bericht opgenomen: 11-01-2016 21:12
Persoonlijke Terugblik op Dienst van 10 januari 2016  

Een Anders dan andere diensten, de eerste Gezamenlijke dienst, altijd om 10:00 uur op de tweede zondag van de maand.  

Anders omdat wij zichtbaar, voelbaar en hoorbaar geconfronteerd werden met ongrijpbare elementen waar wij in ons leven mee te maken hebben, positief zowel als negatief: vuur,  water en lucht.  

Elementen die wij fysiek en spiritueel beleven ook al zijn wij ons daar niet altijd even goed van bewust.  

Vuur geeft ons warmte en gezelligheid maar kan ook vernietigend zijn wanneer het vuur te groot of krachtig wordt. Het verbrand alles. Vuur doet ook pijn.  

Water is voedend geeft ons energie maar bij overdaad is het ook verslindend en vernietigend. We verdrinken in alleen maar water. Water wordt dan onaangenaam.  

Wind is als briesje verkoelend wanneer het warm is. Het brengt ons ook zuurstof om door te leven. Echter in orkaan vorm is het ook verwoestend en neem alles, huizen, bomen, onszelf, mee. Wind kan ons ook de adem benemen.  

Dat was de fysieke benadering. Ds J. Stegink heeft ons er op gewezen dat het ook een geestelijke of  ook spirituele benadering biedt. Ook dat kunnen we niet vastpakken. Het vormt een beleving, sommigen kunnen het voelen als ervaring. Aan sommigen gaat het spirituele voorbij, zij hebben er niets mee.  

Zo kan vuur ons inspireren, hartverwarmend zijn, maakt ons vurig. Echter wanneer het te vurig wordt, kunnen we fanatisch worden en doen wij anderen onrecht.  

Kabbelend water kan ons een prettige beleving geven waarmee wij wegdromen. We voelen ons in een flow komen. Echter wanneer het te hard gaat voelen wij ons meegesleurd in de waan van het moment. Het maakt ons ongelukkig.  

Lucht is misschien het moeilijkst te beleven in geestelijk opzicht. Een verhelderend gesprek kan ons lucht geven, we ervaren ruimte. Echter heftige emoties beneemt ons de adem, we snakken naar lucht.  

Ik vond het fijn om in deze dienst actief betrokken te worden zowel fysiek als  in overdenking, met elementen of aspecten van het dagelijkse leven: vuur, water en lucht of geloof, hoop en liefde.  

Ed Rensen Geleen, 10-01-2016

Inspirerende gezamenlijke kerkdienst op 10 januari
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Bericht opgenomen: 11-01-2016 21:10
 

Zondag 10 januari zaten we met een grote groep volwassenen (ca 160)  in de kerkzaal en een eveneens grote groep jeugd (ca 45) zat in de diverse zaaltjes die de Ontmoetingskerk rijk is. Het was een dienst vanuit de werkgroep Kernen en Vieringen voorbereid en door leden van de werkgroep uitgevoerd. Dit jaar is er iedere tweede zondag van de maand een gezamenlijke viering waarin we elkaar willen laten kennis maken met de verschillende gebruiken die over en weer bekend en nieuw zullen zijn. De vieringen zijn bedoeld als een hartelijke en uitdrukkelijke uitnodiging om op zoek te gaan naar wat ons ten diepste raakt en motiveert. Er is beweging nodig in onze hoofden en harten om een groeiproces op te starten. Daarvoor is openheid, deelname en inzet nodig.  

Er gebeurde van alles in deze viering. We liepen langs vuur, water en wind. En voor wie liever bleef zitten, waren er de beelden op de muziek van Smetana’s Moldau. De elementen water, vuur en wind spelen rond het verhaal dat we uit Lucas lazen (3,15-16 en 21-22)– de doop van Jezus door Johannes in de Jordaan – een belangrijke rol. Wind, vuur en water zijn allemaal hard nodig, maar kunnen ook allemaal verwoestend werken. Het is leven, maar ook dood. We zochten met elkaar woorden voor het ongrijpbare. En deze zoektocht naar woorden komen we ook tegen in ons geloof. Deze viering gaf de aanzet om met elkaar over onze ervaring te praten en daarbij woorden te vinden voor ons geloof, die we met handen en voeten leven. De preek eindigde hoopvol met de woorden: Het onmogelijke is mogelijk!  

De liederen die we erbij zongen pasten daar wonderwel bij: Lied 216, 686, 275 en 687 voor wie het nog eens wil nakijken. Het slotlied was Uit vuur en ijzer. Een lied dat niet in ons Liedboek staat, maar door (bijna) iedereen uit volle borst kon worden meegezongen.  Een prachtig einde van een hopelijk inspirerende viering.  

Na de dienst hebben we met verschillende mensen staan praten. De meeste reacties waren heel enthousiast. Dat is ook gemakkelijker te zeggen dan kritiek. Maar we horen ook graag wat u niet prettig vond of liever anders heeft. Vanuit die openheid kunnen we verder!  

Nelleke de Kruik  

1e gezamelijke kerkdienst goed bezocht!
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Bericht opgenomen: 10-01-2016 19:39
10 januari 2016 Geleen, Ontmoetingskerk
(Afbeelding 1706 niet beschikbaar)
 

Het bijzondere van deze dienst: 1e gemeenschappelijk dienst in 2016 op 1 lokatie en ook op een vaste aanvangstijd van 10 uur, en de zeer hoge opkomst: 160 kerkgangers! en daarnaast 45 jongeren, zowel kinderkerk als 12 + groep.  Dienst is voorbereid door de werkgroep: kernen&vieringen.Voorganger ds Joachim Stegink met medewerking van Cristel Prins en Nelleke de Kruik.   

Er is elke maand 1  van deze gemeenschappelijke diensten gepland.
Reden te meer om daarvan op onze website verslag te doe

1e gezamelijke kerkdienst goed bezocht!
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Bericht opgenomen: 10-01-2016 19:39
10 januari 2016 Geleen, Ontmoetingskerk
(Afbeelding 1705 niet beschikbaar)
 

Het bijzondere van deze dienst: 1e gemeenschappelijk dienst in 2016 op 1 lokatie en ook op een vaste aanvangstijd van 10 uur, en de zeer hoge opkomst: 160 kerkgangers! en daarnaast 45 jongeren, zowel kinderkerk als 12 + groep.  Dienst is voorbereid door de werkgroep: kernen&vieringen.Voorganger ds Joachim Stegink met medewerking van Cristel Prins en Nelleke de Kruik.   

Er is elke maand 1  van deze gemeenschappelijke diensten gepland.
Reden te meer om daarvan op onze website verslag te doe

1e gezamelijke kerkdienst goed bezocht!
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Bericht opgenomen: 10-01-2016 19:39
10 januari 2016 Geleen, Ontmoetingskerk
(Afbeelding 1704 niet beschikbaar)
 

Het bijzondere van deze dienst: 1e gemeenschappelijk dienst in 2016 op 1 lokatie en ook op een vaste aanvangstijd van 10 uur, en de zeer hoge opkomst: 160 kerkgangers! en daarnaast 45 jongeren, zowel kinderkerk als 12 + groep.  Dienst is voorbereid door de werkgroep: kernen&vieringen.Voorganger ds Joachim Stegink met medewerking van Cristel Prins en Nelleke de Kruik.   

Er is elke maand 1  van deze gemeenschappelijke diensten gepland.
Reden te meer om daarvan op onze website verslag te doe

1e gezamelijke kerkdienst goed bezocht!
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Bericht opgenomen: 10-01-2016 19:39
10 januari 2016 Geleen, Ontmoetingskerk
(Afbeelding 1703 niet beschikbaar)
 

Het bijzondere van deze dienst: 1e gemeenschappelijk dienst in 2016 op 1 lokatie en ook op een vaste aanvangstijd van 10 uur, en de zeer hoge opkomst: 160 kerkgangers! en daarnaast 45 jongeren, zowel kinderkerk als 12 + groep.  Dienst is voorbereid door de werkgroep: kernen&vieringen.Voorganger ds Joachim Stegink met medewerking van Cristel Prins en Nelleke de Kruik.   

Er is elke maand 1  van deze gemeenschappelijke diensten gepland.
Reden te meer om daarvan op onze website verslag te doe

1e gezamelijke kerkdienst goed bezocht!
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Bericht opgenomen: 10-01-2016 19:39
10 januari 2016 Geleen, Ontmoetingskerk
(Afbeelding 1702 niet beschikbaar)
 

Het bijzondere van deze dienst: 1e gemeenschappelijk dienst in 2016 op 1 lokatie en ook op een vaste aanvangstijd van 10 uur, en de zeer hoge opkomst: 160 kerkgangers! en daarnaast 45 jongeren, zowel kinderkerk als 12 + groep.  Dienst is voorbereid door de werkgroep: kernen&vieringen.Voorganger ds Joachim Stegink met medewerking van Cristel Prins en Nelleke de Kruik.   

Er is elke maand 1  van deze gemeenschappelijke diensten gepland.
Reden te meer om daarvan op onze website verslag te doe

1e gezamelijke kerkdienst goed bezocht!
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Bericht opgenomen: 10-01-2016 19:38
10 januari 2016 Geleen, Ontmoetingskerk
(Afbeelding 1701 niet beschikbaar)
 

Het bijzondere van deze dienst: 1e gemeenschappelijk dienst in 2016 op 1 lokatie en ook op een vaste aanvangstijd van 10 uur, en de zeer hoge opkomst: 160 kerkgangers! en daarnaast 45 jongeren, zowel kinderkerk als 12 + groep.  Dienst is voorbereid door de werkgroep: kernen&vieringen.Voorganger ds Joachim Stegink met medewerking van Cristel Prins en Nelleke de Kruik.   

Er zijn elke maand op de tweede zondag gemeenschappelijke diensten gepland, zoals besloten door de gezamenlijke Kerkenraden mbt het Kerkdienstrooster voor 2016.

Namens voorzitter Kerkenraad GBU, W. den Dulk.

 

 

Enthousiaste uitwerking kerkdienstenrooster 2016
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Bericht opgenomen: 17-12-2015 21:07
 

De werkgroep kernen en vieringen heeft een voorstel uitgewerkt voor het preekrooster 2016, dat op het gemeenteberaad van 15 oktober door ds. Joachim Stegink als volgt werd toegelicht:   

In de werkgroep kernen en vieringen hebben we ons volgende vraag gesteld: Hoe zou de kerk er over 20 jaar uit kunnen zien als het proces doorzet, waarin wij ons nu bevinden. Het is niet als doembeeld bedoeld, maar als een denkoefening. We zien gebeuren, dat er een proces van schaalvergroting plaatsvindt. Als kerkgemeenten proberen we daarmee onze krachten te bundelen. We weten, dat we dingen kwijtraken, maar gaan er ook van uit, dat we nieuwe dingen ontdekken. We vinden het belangrijk, dat in het proces dat we ondergaan, de onderlinge betrokkenheid overeind wordt gehouden. Als het om de toekomst van de kerk gaat, stellen we ons volgende vraag: Hoe kunnen we in het proces van schaalvergroting de onderlinge betrokkenheid overeind houden of vergroten? We gaan er van uit dat kerkdiensten en/of liturgische vieringen daarbij een belangrijke rol zullen spelen. Alleen is de vraag -op welke manier vieringen worden georganiseerd, hoe vaak en op welke plaats.
 

We laten de gedachten even een vrije loop: Aan de ene kant zien we voor ons dat er ergens in een grotere regio een groot kerkgebouw staat, waar op zondagochtend een liturgische viering plaats kan vinden met een professionele voorganger. Dat is het resultaat van de schaalvergroting. Maar stel dat het niet mogelijk is of dat er bewust voor gekozen wordt om dit niet elke zondag te organiseren. Hoe zouden we de ontstane ruimte in kunnen vullen op een manier, dat we de onderlinge betrokkenheid behouden of zelfs kunnen vergroten? Zo zien we aan de andere kant de mogelijkheid, dat gemeenteleden elkaar ontmoeten bij een eenvoudige liturgische viering in kleine kernen of kringen. Dat kan, maar hoeft niet op zondag ochtend te gebeuren. Deze bijeenkomst kunnen plaatsvinden bij iemand thuis, in een wijkgebouw of in een kleine kerk en worden voorbereid door gemeenteleden. Er kan ruimte zijn voor stilte, er kunnen inhoudelijk gesprekken plaatsvinden of een overdenking worden voorgedragen enz.. Onze werkgroep gaat er van uit dat we nu moeten beginnen om met de ‘andere kant’ bezig te zijn, zolang we voldoende faciliteiten en kader hebben. We zijn ons er van bewust, dat de oudere generatie veranderingen niet per se nodig vindt, maar de zorg voor de toekomst van onze kerkgemeenten houdt ons bezig. We zoeken naar nieuwe wegen, zonder dat we elkaar daarbij uit het oog verliezen. Onze hoop is dat we elkaar inspireren en enthousiast worden. Zó enthousiast dat we anderen er over vertellen.   

Wat gaan we in 2016 doen? Op de 2e zondag van de maand vindt er een gezamenlijke kerkdienst plaats zijn in één van onze (grote) kerkgebouwen. Op deze zondagen is er maar één kerkdienst voor allebeide kerkgemeenten. Volgens ons is het belangrijk, dat alle gemeenteleden gezamenlijk over en weer kennis maken met nieuwe vormen van kerkdiensten. Voor een deel bestaan deze al in één van de twee kerkgemeenten en voor een deel gaat het om nieuwe manieren van vieren. Er worden gemeenteleden bij de voorbereiding betrokken en concepten worden uitgewerkt, die ook geschikt zijn voor vieringen in kleine kringen.    

Ook als u het misschien niet zo’n charmant idee vindt, vragen we u om u toch open te stellen en te komen. Dan kunt u ook uit eigen beleving mee praten! Pas als we de diensten samen beleven, kunnen we ook samen evalueren. En dat is uiteraard de bedoeling.

 

Wat dit concreet voor 2016 betekent laat het volgende overzicht zien:  

Wanneer , Waar, Voorganger,Voorbereiding;

10 jan., Ontmoetingskerk, Joachim Stegink, leden werkgroep kernen en vieringen;
14 feb. Johanneskerk, Irene Pluim, samen met ZWO of volgens concept 'het Vermoeden’;
13 mrt. Johanneskerk, Irene Pluim, idem;
10 apr. Ontmoetingskerk, Bertha Verker ea., Vierdezondaggroep; 
8 mei Ontmoetingskerk, vakantieperiode met gastpredikant;
12 juni  Johanneskerk, Irene Pluim, muziek uit Taizé/Iona met Avondmaal;
10 juli  Ontmoetingskerk, Joachim Stegink, gemeenteleden uit PGSG en PGGBU;
11 sept. Ontmoetingskerk, Pier Prins, idem
Startzondag 9 okt., Johanneskerk, Irene Pluim,jongeren van de Jongerenkerk
13 nov. Johanneskerk, Joachim Stegink, diaconieën PGSG en PGGBU;
Gewas en arbeid 11 dec. Ontmoetingskerk,Pier Prins, maaltijddienst;
 

Verdere gezamenlijke diensten in 2016  

3 januari ,Johanneskerk, Pier Prins;

7 februari,Grevenbicht, Pier Prins;

1 mei , Urmond, Pier Prins;

5 mei, Gruizenstr. Sittard, Joachim Stegink;

Hemelvaart

8 mei, Ontmoetingskerk, gastpredikant (ds. Adjo Witte);  

24 juli-28 augustus: gezamenlijke zomerdiensten;

23 okt., Beek, gastpredikant (ds. Adjo Witte);

30 okt., Ontmoetingskerk, gastpredikant (prof. Goud).

Samen verder: Verdieping & Bezinning ...
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Bericht opgenomen: 02-12-2015 13:11
 

Samen Verder:  

In het kader van het Samen Verder proces en de behoefte om geïnformeerd te zijn, willen we deze rubriek gebruiken om u van het één en ander op de hoogte brengen.  

 

Verdieping & Bezinning  en  Vorming & Toerusting.  

   

In de afgelopen periode zijn een aantal betrokkenen bij Vorming en Toerusting (GBU) en Verdieping en Bezinning (SG) bij elkaar geweest. Dit om te kijken op welke manier deze activiteiten nu vorm krijgen in de beide gemeenschappen en hoe er in de toekomst nog meer samengewerkt kan worden op dit vlak.  

   

Sittard-Grevenbicht is al enkele jaren met een contactpersoon betrokken bij het interkerkelijk kringenwerk in Geleen. Zelf heeft zij daarnaast een jaarprogramma waarin (bijna) alle activiteiten beschreven worden die met name gericht zijn op de onderlinge ontmoeting en verbinding en het gesprek rondom geloof en maatschappij; van ‘yonight’ (jongerenavonden) tot wijkkring tot krantenleesgroep. Deze activiteiten staan ook open voor bredere belangstelling.  

Bij het interkerkelijk kringenwerk in Geleen ligt de nadruk over het algemeen wat meer op het naar buiten (kunnen) treden met activiteiten die gericht zijn op de hele burgerlijke gemeente. De activiteiten hebben wel altijd iets met zingeving en/of spiritualiteit te maken.  

   

De publiciteit rond de verschillende activiteiten wordt verschillend opgepakt. Waar in Sittard het Jaarprogramma bijna een omvattende beschrijving geeft van wat er in de gemeenschap gebeurt, is er in Geleen de brochure van het interkerkelijk kringenwerk, met daarnaast een brochure van de eigen kerkelijke gemeente. Hierin staan de namen en adressen in van de mensen in die zich op de verschillende vlakken inzetten, zoals catechese, kindernevendienst, Emmaplein50 etc.  

   

Interkerkelijke activiteiten en activiteiten die wat meer gericht zijn op de opbouw in de eigen gemeente zijn beiden waardevol en nodig, maar ook wat lastig in elkaar te schuiven. Wellicht moeten die ook onderscheiden blijven en zouden er om die reden dan twee publicaties/boekjes moeten komen. Een boekje dat wat meer gericht is op de opbouw en bezinning binnen de eigen gemeenschap en een boekje waarmee met de activiteiten naar buiten getreden kan worden. Hoe een en ander concreet vorm te geven is nog een verder punt van bespreking.  

   

Wat in het gesprek zeker duidelijk naar voren kwam is dat het mooi en wenselijk zou zijn om in ieder geval voor intern gebruik een boekje te hebben waardoor mensen een goed beeld krijgen van wat er in de gemeenschap zoal gebeurt en waar zij voor staat. Een boekje dat enthousiasme kan oproepen over de gemeenschap waartoe men behoort en waaruit men kan kiezen om deel te nemen aan de activiteiten die bij hen passen. Hiervoor is een goede redacteur nodig en een goed team van schrijvers.  

   

   

   

   

   

Diaconale raad ook SamenVerder
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Bericht opgenomen: 30-11-2015 19:50
 

In het kader van het Samen Verder proces en de behoefte om geïnformeerd te zijn, willen we deze rubriek gebruiken om u van het één en ander op de hoogte brengen.  

De Diaconale Raad.  

Twee keer per jaar vergaderen de Diaconale Raad van GBU en SG samen. Hier en daar doen ieder hun taken op verschillende manieren. Over deze verschillen valt goed te praten en worden stapsgewijs kleiner. De verschillende raden stimuleren en inspireren elkaar ook.  

Met de vraag van de Stuurgroep heeft de gezamenlijke Diaconale Raad een eerste blauwdruk opgesteld omtrent hun aandeel in het Samen Verder Proces. Al eerder was besloten dat SG en GBU samen gaan doen wat zij samen kunnen doen. Tevens is besloten dat naar de gezamenlijke Kerkenraad vanuit ZWO één lid als diaken afgevaardigd wordt en het wenselijk is dat de Diaconale Raad van SG en GBU, ieder één lid afvaardigt. Voor 2016 is de voorzitter van de DR-GBU als aanspreekpunt voorgesteld. Vanwege de huidige wisseling van bezetting in SG is daar nog geen aanspreekpunt aan te wijzen.  

Daarnaast is er een lijst geformuleerd wat Samen of Beiden doen en wat ieder afzonderlijke nog doet aan Diaconaal of ZWO taken.  

Werkgroep Predikanten (Samen Verder)
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Bericht opgenomen: 14-11-2015 12:58
 

Samen Verder:  

In het kader van het Samen Verder proces en de behoefte om geïnformeerd te zijn, willen we deze rubriek gebruiken om u van het één en ander op de hoogte brengen.  

Werkgroep Predikanten.  

Ook de predikanten van SG en GBU hebben hun bijdrage geleverd ter voorbereiding op een eventuele Samen Verder situatie. Nadat eerst een inventarisatie is gedaan omtrent verwachtingen, en de belangrijkste taken van predikanten is er een discussie over vernieuwing gevolgd. Uit de verwachtingen volgde een indeling naar hoofdthema’s, 12 stuks, waar de predikanten hun tijd en energie aan besteden.  

In een tweede bijeenkomst is gediscussieerd over de vraag wat vernieuwing betekent voor de gemeenten en hoe kan daar de tijd voor worden gevonden. Waar moet op ingeleverd worden. Veel vormen van belevingen en vieringen passeerden de revue en het is moeilijk daar de goede keuzes in te maken. Hoe willen we gemeente zijn in de toekomst? Moet de predikant meer tijd aan de contacten met “buiten” besteden? Bijvoorbeeld door mee te doen in het Interreligieus Platform of misschien wel een buurtcentrum? Moet hij/zij vooral coach zijn van alle vrijwilligers die het uitvoerend werk gaan doen? Of gaan we ons toeleggen op meer bijzondere kerkdiensten?  Hoe bereiken we meer jonge mensen, de 30/40-ers? Om zomaar wat punten te benoemen. Daarmee kwam de tijd indeling van de predikanten aan de orde en geven zij aan dat het Samen Verder proces voor hun veel tijd kost en ten koste van pastoraat gaat. Wordt vervolgd in afstemming met de werkgroep Kernen & Vieringen.

[aangeboden door Ed Rensen]  

Rapportage 5de Gezamenlijke Gemeente Beraad van 15
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Bericht opgenomen: 10-11-2015 19:21
 

Samen Verder: Rapportage 5de Gezamenlijke Gemeente Beraad van 15 okt 2015  

Met “ Houd vast aan het Geloof”, 2de brief aan Timotheus 1:6-11, wordt het 5de Gemeente Beraad geopend.  

Samenvatting.  

In dit gezamenlijke gemeente beraad hebben we na een inventarisatie over de huidige status van de verschillende werkgroepen gesproken over het stappenplan voor een voorgenomen fusie. Verder heeft de werkgroep Kernen & Vieringen vertelde over haar voortgang over het dienstenrooster in 2016. Voorgesteld is dat in januari de werkgroepen hun plannen en hun visie op de toekomstige organisatie zullen presenteren. Na een korte terugblik wordt ingegaan op serieuse aandachtspunten ingebracht  door gemeenteleden. Met een overweging hoe daadwerkelijk in de maatschappij aanwezig te zijn wordt in Jip en Janneke taal en in kerkentaal dit beraad afgesloten.  

Status werkgroepen.  

De stand van zaken van de diverse werkgroepen worden kort benoemd. De meesten opereren als één geheel. Ook de jeugdgroepen hebben elkaar gevonden en werken in 2016 aan een gezamenlijk project. Tussen de beheersorganen (College v. Kerkrentmeesters en Raad v. Beheer) en Bestuur in kleine kring (Moderamen en Kleine Kerkenraad) van beide gemeenten vindt regelmatig overleg plaats. Bij de werkgroep predikanten en erediensten is naar de consequenties voor de vakantieplanning gekeken. Vorming & Toerusting en Verdieping & Bezinning zoeken nog naar goede beschrijving voor een gemeenschappelijke inhoud. Op het volgende gezamenlijk Gemeente Beraad worden de werkgroepen uitgenodigd hun werkplannen nader toe te lichten. Per werkgroep is een contactpersoon uit de Stuurgroep aangewezen om dit proces te begeleiden.  

Viereingen.  

Joachim Stegink, Predikant van Sittard-Grevenbicht en project trekker,  licht toe vanuit de vraag hoe de kerk er over 20 jaar uit zou kunnen zien, hoe de opstelling van het rooster voor 2016 tot stand is gekomen. Vieringen met een professionele voorganger spelen een grote rol om de onderlinge betrokkenheid te waarborgen. Reeds bekend is gemaakt dat iedere tweede zondag van de maand een gezamenlijke dienst plaats vindt in één van de kerken, waarbij er geen dienst is in de andere kerkgebouwen. Hiervoor is bewust gekozen, zodat gemeenteleden van beide gemeentes gezamenlijk kunnen ervaren/delen/beleven en ook samen kunnen evalueren.  

Experimenten.  

Verder kunnen vieringen om elkaar niet uit het oog te verliezen heel divers zijn waarbij gezocht wordt naar nieuwe wegen. Zo kunnen gemeenteleden elkaar ook ergens op een dag in de week, niet noodzakelijk op zondag en niet noodzakelijk in een kerk, ontmoeten. De predikanten willen nu beginnen met experimenten met kleine kern/kring ontmoetingen waarbij de dienst wordt voorbereid met iedere keer ca 8 gemeenteleden, waarvan iedere keer vier nieuwe. Joachim vraagt een ieder zich hiervoor open te stellen met name wanneer men vindt dat het niet zo nodig hoeft.  

Standaard.  

De andere zondagen volgen we het gescheiden (SG-GBU) rooster met uitzondering van de zomerperiode en bv hemelvaart dag; dan zijn er gemeenschappelijke (zomer)diensten. Hier zullen de niet expliciet genoemde kernen als Beek, Urmond, Sittard en Grevenbicht meegenomen worden.  

Plannen.  

Verder maakt de werkgroep Kernen & Vieringen reeds plannen voor het rooster van 2017 en buigen zij zich over het thema “kernen”, gebruikmakend van evaluaties van de initiatieven van 2016.  

Inspiratiedag.  

Om de leden van de kerkenraden, Samen Verder stuurgroep en werkgroepen beter te leren kennen en inspiratie op te doen, hebben de drie predikanten een dag in Gangelt, ‘Heidag’, georganiseerd. De deelnemers hebben dit, mede door de vorm, als heel waardevol ervaren. Middels een filmpje werd daar een impressie van gegeven.  

Stappenplannen.  

Vervolgens wordt na de pauze het stappenplan voor het Samen Verder proces gepresenteerd. Dit plan is reeds door de beide kerkenraden geaccordeerd. Het voorziet erin dat in juni 2016 ‘de gemeente gehoord hebbende’ de kerkenraden (KR) besluiten of er uiteindelijk tot een fusie van beide gemeenten overgegaan kan worden. De KR verslagen van beide gemeenten moeten bij de Classis worden ingeleverd om zekerheid te geven dat het proces zorgvuldig is afgehandeld. Alleen de classis tekent uiteindelijk de akte bij de notaris. Aan het beoogde besluit is  de bepaling van de fusiedatum gekoppeld.  

Uitnodiging.  

Mbt de naamgeving van de fusiegemeente wordt via een flyer de gemeente uitgenodigd  met suggesties en ideeën te komen. Deze zullen tegen het licht van PKN criteria gehouden worden.  

Toekomst.  

In de detail planning wordt aangegeven welke acties en activiteiten door de verschillende vaste werkgroepen gedaan moeten worden om tot een gemeenschappelijk orgaan te komen. Daarbij moet ook aangegeven worden wie het aanspreekpunt is van de respectievelijke werkgroepen. De werkgroep Structuur stelt een blauwdruk op voor de organisatie van de nieuwe gemeente, formuleert een plaatselijke regeling en bereidt het fusiedossier voor. De andere werkgroepen zoals Kernen&Vieringen, Predikanten en Communicatie, zullen ook na de eventuele fusie doorgaan. Halverwege zal de ‘thermometer’ in het Samen Verder proces gestoken worden om te bepalen waar we zijn en in geval dat dat nodig is met ondersteuning of extra inspanning de situatie vlot getrokken kan worden.  

Terugblik.  

Hiermee komt het eindpunt van een lang proces van voorbereidingen in zicht. Begonnen in 2012 met oriënterende gesprekken zijn in 2013 intentie verklaringen opgesteld en is alleen door de kerkenraad van GBU getekend. Er is binnen diverse bestaande groepen zorgvuldig aandacht besteed aan de aanvankelijke weerstand die geuit werd. Daarna is als gemeenschappelijk uitgangspunt de visienota ‘Aan de slag met nieuw Elan’ opgesteld en door de kerkenraden goedgekeurd nadat ook de gemeenteleden hierover zijn geraadpleegd. Behalve een Stuurgroep met de opdracht het Samen Verder proces voor te bereiden zijn er tevens vier nieuwe werkgroepen geformeerd om het proces gestalte te geven. Bestaande werkgroepen, de kerkelijke organen, zijn gevraagd op basis van de visienota nader kennis met elkaar te maken en te gaan onderzoeken waar ieders inzet tot een mogelijke gemeenschappelijk activiteiten pakket kan worden gerealiseerd. Nadrukkelijk is besloten dat bij al deze fusie besprekingen geen voorwaarden vooraf zouden plaatsvinden. Dit heeft er inmiddels toe geleid, zeker met hindernissen, dat nu al veel, soms heel veel samen gewerkt wordt.  

Betrokkenheid.  

Via inmiddels 5 gezamenlijke gemeente beraden is steeds de gemeente, voorgeschreven door de kerkorde, gehoord en toestemming gevraagd voor de volgende stap. Spijtig is dat bij deze avonden of aansluitend aan een kerkdienst, slechts een beperkt aantal gemeente leden, 55-60 en meestel gelijkelijk verdeeld tussen PGSG en PGGBU, aanwezig waren. Via kerkbladen en website wordt dan nog wel een deel van het grote aantal afwezigen geïnformeerd maar zij hebben zich echter niet laten horen.  

Punten van aandacht.  

Ondanks al deze zorgvuldige voorbereidingen en intensief overleg die voor velen veel tijd en inspanning hebben gekost en nog, blijven er, zeker financiële, punten van aandacht. In zijn algemeenheid betreft dat hoe om te gaan met de verschillende kerkgebouwen. Voor de beide grote kerkgebouwen is besloten dat er t/m 2019 geen gerichte actie zal worden ondernomen. (zie Gemeente beraad verslag van 29 juni 2015). Door enkele gemeenteleden wordt gesteld dat er voor de fusie een principe besluit genomen moet worden om de kleine kerken van de balans te halen omdat wij er anders later financieel op achteruit zullen gaan. Anderen vinden de gehele financiële situatie van groter belang dan de besluitvorming over de kleine kerken op korte termijn. Daarnaast zou voor aantal gemeenteleden, hier nu niet aanwezig, in het algemeen het proces van Samen Verder nog veel te snel gaan en wordt gevraagd of die leden wel gehoord worden. Een enquête kan daar inzicht over geven, zo wordt gedacht.  Andere gemeenteleden vinden dit een slecht plan omdat daarmee geen reden van voor of tegen kenbaar gemaakt wordt.  

Overwegingen.  

In de rondvraag wordt verwezen naar een recent artikel, ‘Kerk 2025’, van de landelijke PKN Scriba en het Pamflet 2025 van vier jonge predikanten, om niet alleen met vergaderen en de organisatie bezig te zijn. Het moet gaan om daadwerkelijk in de maatschappij aanwezig te zijn, om elkaar en anderen te helpen. Naast rationele argumenten moeten ook emotionele, spirituele, missionaire en diaconale argumenten worden gehoord en benoemd. Een christen gemeente hoeft niet groot/sterk/goed georganiseerd te zijn. We zouden meer moeten proberen een Priesterkerk te zijn.  

“De burgemeester van Hoogezande”  

Nelleke de Kruik sluit af met “De burgemeester van Hoogezande”, in Jip en Janneke taal van M.G.Schmidt, en, in kerkentaal, met de woorden van Sytze de Vries, “Om lange adem voor uw gemeente bidden wij”.  

Werkgroep Communicatie namens de Stuurgroep. [aangeboden door Ed Rensen]

Samen Verder: Jeugdwerk
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Bericht opgenomen: 22-10-2015 22:25
 

In het kader van het Samen Verder proces en de behoefte om geïnformeerd te zijn, informeren wij u nu omtrent het vervolg van de gezamenlijke Jeugd activiteiten. Dat doen we met een evaluatie van het seizoen 2014/2015 in het algemeen en vervolgens de planning voor het komende seizoen.   

De jongerenkerk in Sittard is het afgelopen jaar goed verlopen. Er was een fijne samenwerking in het voorbereidingsteam en een redelijk goede opkomst, inclusief leiding waren we meestal met ongeveer 15 personen tijdens de vieringen. De laatste jongerenkerk in juni was de opkomst minder. Terugkijkend was de eerste bovengronds dienst van 9/11/2014 met het thema “de wereld staat in brand” bijzonder, ook vanwege het tafelgesprek tijdens de dienst en de persoonlijke gesprekken in de voorbereiding. Wel realiseren we ons dat deze dienst misschien meer voor de oudere jongeren was. De viering met het thema “reizen” was heel actueel gezien de situatie toen al met de (boot)vluchtelingen. De mooie beleving van reizen, je denkt aan vakantie, komt dan in een ander daglicht te staan.  

In Geleen zijn de 12+vieringen dit jaar ook goed gegaan. Het is een hechte groep, maar wel klein. Er waren acht vieringen, steeds volgens het concept van de Young Thomasviering. Met Pasen zijn de levensparels van JOP verbeeld met kaarsen en zijn daar teksten bij gelezen en muziek laten horen. Er zijn al twee vieringen geweest, waarbij jongeren uit Sittard aanwezig waren.
Als afsluiting van het seizoen is er traditioneel weer een filmpje gemaakt, samen met de basiscatechese, die in de afsluitende viering is getoond. De afsluitende viering was een mooie viering met een goede opkomst. Ook enkele jongerenkerk mensen van Sittard waren erbij.
 

In beide gemeentes zijn zo’n 17 thema’s van de  jongerenkerkdiensten en de 12+ vieringen aan de orde geweest. Tevens is voor de 2e keer de JOLO (Johannes en Ontmoetings- kerk loopt!) activiteit georganiseerd. Dit was wederom een succes en zal ook in 2016 georganiseerd gaan worden. Uitdaging blijft om meer jongeren in de benen te krijgen!  

Vanaf 2016 zullen we samen gaan en de diensten/vieringen zijn dan elke 2e zondag van de maand. Dit is de zondag dat er een gezamenlijke kerkdienst is, afwisselend in de Ontmoetingskerk in Geleen en de Johanneskerk in Sittard. Verdeeld over Jongeren, Oudere jongeren en Volwassenen vormen we een grote voorbereidingsgroep en dat is fantastisch. Er zijn inmiddels  nieuwe thema’s voor het komende seizoen gekozen en ingepland. Alledaagse thema’s die ons nu aanspreken zijn voortgekomen uit een brainstorm sessie en zijn gekoppeld aan bijbelverhalen.  

Tot zover het gezamenlijke Jeugdwerk

Bedenk naam voor fusiegemeente!
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Bericht opgenomen: 20-10-2015 20:19
Wij nodigen u uit om te komen met een Naamgeving voor de fusie gemeente. Nu nog twee Protestantse Gemeenten, straks één grote nieuwe Gemeente met een gelijke Protestantse gedachte. Eerst spraken we van Geleen-Beek-Urmond en Sittard-Grevenbicht inclusief Gruizenkerk. Straks........?? Zou wel een hele lange naam worden wanneer we alle betrokken deelgemeentes in één naam opnemen. Wat vindt u, moet dat kunnen? Misschien ook wel en toch lijkt het ons erg lastig om dat iedere keer te moeten uitspreken en daarbij niemand te vergeten. Dus wie heeft een idee hoe wij ons straks als gezamenlijke gemeente kunnen gaan noemen. Verzin eens een naam die ons samenbindt, waar we als geloofsgemeenschap ons bij thuis voelen. Een naam waar wij ons allen als totale gemeente in terug kunnen vinden. Kortom...
aansprekend, uitnodigend, overtuigend, eenheid uitstralen, toekomst gericht, beeldend......
Veel te moeilijk horen wij u denken, dat doen die van de stuurgroep maar, want die hebben ervoor gestudeerd. En toch, en toch, u bent straks lid van die grote gemeente en wil erbij betrokken zijn, herkennen hoe die gemeente straks gaat heten. Daarom dagen wij ieder gemeentelid uit om een voorstel te doen voor de naamgeving van de toekomstige fusiegemeente. Wij geloven, menen bijna zeker te weten dat u daar best ideeën over hebt. Laat horen en het liefst vóór 1 jan 2016. Misschien kunt u ook een toelichting geven bij uw idee voor de ingezonden naam. Over de vele voorstellen zal een groep betrokkenen (de stuurgroep) zich beraden en hun keuze via een Gemeente Beraad aan u voorleggen om vervolgens in de kerkbladen en websites te presenteren. Dat zal dan een naam zijn door u gecreëerd. Ideeën, suggesties, voorstellen kunnen gestuurd worden naar de Stuurgroep op naam van E. Rensen met e-mail adres pjerensen@wxs.nl of bij de kosters van de diverse kerkgebouwen ingeleverd worden.
Samen Verder: werkgroepenoverzicht
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Bericht opgenomen: 17-10-2015 09:10
Overzicht werkgroepen "Samen verder" Structuurgroep
Leden:
Wouter den Dulk, Sietse van der Sluis, Rob Atsma, Anno Braaksma, Ed Rensen, Eddie Roerdink Werkgroep inzet predikanten
Opdracht:
Voorstellen doen voor de werkverdeling tussen de predikanten in de samengevoegde gemeente (m.n. pastoraat en eredienst) in 2015 zowel als voor de langere termijn
Uitgangspunt is de huidige bezetting GBU en de gereduceerde bezetting SG (1,0 FTE) voor 2015
I.s.m. de werkgroep pastoraat en de werkgroep Kernen en Vieringen vorm geven aan de totale werk- en taakverdeling  op langere termijn 
Leden:
Nelleke de Kruik, Irene Pluim, Pier Prins, Joachim Stegink, Bindert Vriesema, Dineke Streefkerk, Riet Krijgsman Werkgroep structuur
Opdracht:
Uitwerken van de organisatiestructuur van de toekomstige samengevoegde gemeente; samenstelling kerkenraad/moderamen, werk- en taakgroepen,
rapportagelijnen, etc.
Inhoudelijke afstemming met werk- en taakgroepen
Opstellen nieuwe Plaatselijke Regeling
Tussenrapportage eind 2014
Leden: 
Rob Atsma, Jaap Streefkerk, Bas van Dongen, Wim Hoogstraten Werkgroep Communicatie
Opdracht:
Stimuleren betrokkenheid en actieve participatie door gemeenteleden;
Aandacht voor zowel proces als de vragen en uitkomsten
Naast de interne ook aandacht voor externe communicatie
Gebruik maken van kerkbladen, website en ander middelen
Leden:
Ed Rensen Werkgroep Kernen en Vieringen
Opdracht:
Uitwerken van de visie nota op het gebied van pastoraat en eredienst in een (beleids)plan voor komende 5 jaar
Met ruimte voor experimenten
In samenspraak met kerkenraden en gemeente
We nemen de tijd die daarvoor nodig is; schatting 2-3 jaar?
Uitkomsten van deze werkgroep zullen mede bepalend zijn voor de positie en rol kerkgebouwen
Samenstelling kern team:
Joachim Stegink, Irene Pluim, Pier Prins, Nelleke de Kruik, Loes van Elk, Bertha Verkerk, Herm Hofmeyer, Marnix van Gurp, Christel Prins
Gez. kerkeraadsvergadering met PGSG
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Bericht opgenomen: 09-10-2015 22:34
3 november 2015 20:00 uur Geleen, Ontmoetingsker
Samen Verder: Kernen en Vieringen.
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Bericht opgenomen: 07-09-2015 21:08
Samen Verder: Kernen en Vieringen. In het kader van het Samen Verder proces en de behoefte om geïnformeerd te zijn, willen wij deze rubriek gebruiken om u van het een en ander op de hoogte te brengen. Over de inzet van Kernen en Vieringen is dit keer wat te vertellen. Vanaf september 2014 is deze werkgroep elke maand bij elkaar geweest. Met het oog op de toekomst luidt de vraag:  ‘Hoe kunnen wij in het proces van schaalvergroting de onderlinge betrokkenheid overeind houden of vergroten?’ En welke rol kunnen kerkdiensten daarbij spelen? Met deze vraag is de werkgroep aan de slag gegaan. Inmiddels heeft deze werkgroep een compleet rooster van de kerkdiensten voor 2016 uitgewerkt.  Het rooster voor 2016 behelst een uitbreiding naar 25 gezamenlijke diensten. In de zomerperiode blijven de dubbele diensten gehandhaafd, naast de gezamenlijke diensten in verband met vakantieperiodes. De toename van de gezamenlijke diensten heeft te maken met het voorstel van de werkgroep om elke tweede zondag van de maand een gezamenlijke dienst te houden. Op deze zondagen zal er alleen één kerkdienst zijn op één locatie.  

Dit voorstel is inmiddels door beide kerkenraden goedgekeurd. Het doel is om de onderlinge ontmoeting te bevorderen en kennis te maken met de verschillende manieren om vorm en inhoud te geven aan kerkdiensten in onze gemeenten. Op deze manier kunnen de gemeenteleden van beide gemeenten de diensten samen ervaren om deze op een later moment ook samen te evalueren.  

We denken daarbij aan volgende diensten: De dankdag voor gewas en arbeid, de maaltijddienst, de vier-de-zondag dienst, de jongerendiensten en de dienst met muziek uit Taizé en Iona. Verder zullen er themadiensten zijn met inbreng vanuit diaconaat en pastoraat.  

We zullen ook samen ervaringen opdoen met nieuwe vormen van kerkdiensten. Belangrijk is dat deze diensten een uitnodigend karakter hebben en enthousiasme uitstralen. Bij de voorbereiding van de diensten worden gemeenteleden betrokken.   

Kort samengevat: in 2016 kunnen we nieuwe ervaringen opdoen wat de kerkdiensten betreft. En we kunnen onze gedachten er over met elkaar delen. U zult nader geïnformeerd worden over en uitgenodigd worden voor de diensten via de kerkbladen, websites en nieuwsbrieven. [aangeboden door Ed Rensen, 07-09-2015]

Gezamenlijk Gemeenteberaad
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Bericht opgenomen: 19-07-2015 19:35
15 oktober 2015 20:00 uur Geleen, Ontmoetingskerk
Uitnodiging voor Gemeenteberaad op 15 oktober in de Ontmoe-tingskerk. 

Op donderdag 15 oktober om 20.00 uur wordt in de Ontmoetingskerk het volgende gemeentebe-raad gehouden met de protestantse gemeente Sittard-Grevenbicht, om de voortgang in het Samen-Verder-proces met elkaar te bespreken. De kerk is om 19.30 uur open en de koffie en thee staat klaar.  

We willen u op deze avond ook verder op de hoogte brengen met de resultaten van de ‘heidag’ van de gezamenlijke kerkenraden op 3 oktober. De vele SamenVerder-werkgroepen hebben goed werk gedaan. Daar willen we u in mee laten delen en tevens een eerste blik vooruit werpen op hoe de toekomst er verder uit zal gaan zien.  

Deze keer ligt de nadruk op de werkgroep Kernen en Vieringen, met het rooster voor de gezamenlijke kerkdiensten in 2016 die dan elke maand plaatsvinden. We hopen dat u met grote aantallen komt, hoewel het met de open kerkenraadsvergadering op de dinsdag ervoor een volle week wordt.

Samen Verder: Verslag 4e Gemeenteberaad
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Bericht opgenomen: 19-07-2015 19:33
Samen Verder: Rapportage 4de Gezamenlijke Gemeente Beraad van 29 juni 2015.
Pier Prins opent deze bijeenkomst met “Als pelgrims onderweg zijn”, als Paulus’ reizen naar Jeruzalem, als in beweging zijn met hoop en zegen.
Met aandacht  voor de punten van 17 maart en 3 mei op de vraag “Wat is er nodig om een geloofsgemeenschap te kunnen zijn” en verwijzing naar de gedeelde en goedgekeurde heldere visienota, leidt Sietse van de Sluis ons door de agenda van dit Gemeente Beraad in de Johanneskerk. Sietse informeert ons dat 25 juni in de gemeenschappelijke Kerkenraad afgesproken is om die visienota als gezamenlijke Beleidsnota te gebruiken, o.a ook nodig om aan de ANBI voorwaarden te voldoen. Uit de gemeente wordt gesteld dat wij al één Geloofsgemeenschap zijn, weliswaar in twee kerken en het om de wil gaat om in een grote mate van vertrouwen het Samen Verder proces af te maken. Deze bijeenkomst biedt een ultieme mogelijkheid om de nog mogelijke knelpunten ook te benoemen.
De eerder genoemde aandachtspunten worden in een 7-tal clusters getoond en toegelicht. Over de ontwikkelingen in de cluster Pastoraat is inmiddels verslag gedaan in de Kerkbladen en op de websites. De cluster Vertrouwen is een doorlopend aandachtspunt terwijl voor de cluster Gebouwen het belangrijk is dat we het eigendom van het gebouw inmiddels los moeten zien van het gebruik van het gebouw. Hoewel het misschien anders lijkt gaat het bij de toelichting op de cluster Gebouwen nog steeds om voorstellen bij het komen tot aanpak of oplossing. Benadrukt wordt dat er geen besluiten zijn genomen. Bij het niet vergeten van onze buren zoals de RK en de remonstranten in  de Euregio horen ook de Moslim gemeenschapen in cluster Missionair. Het cluster Visie/Stuurgroep zal in september met een concrete stappenplan met einddatum voor de fusie komen.
Bij de stand van zaken van de bestaande en de vier nieuwe werkgroepen is goede vooruitgang te melden. De werkgroep diaconaat en ZWO zijn het verst geïntegreerd middels een gezamenlijk beleidsplan. De voortgang van Kerkrentmeesters of College van Beheer en de werkgroep Structuur komen verderop apart aan bod. Extra aandacht is er nog nodig om een vorm te vinden voor het samen gaan van Vorming&Toerusting en Bezinning&Verdieping. Er zijn belangrijke structurele en organisatorische verschillen. V&T is meer interkerkelijk terwijl B&V meer gericht is op gemeente opbouw terwijl er al wel een zekere wisselwerking bestaat. De werkgroep Kernen en Vieringen heeft inmiddels voor 2016 een rooster uitgewerkt met veel gezamenlijke diensten- 1x per maand 1 dienst op 1 lokatie-, hetgeen in een gezamenlijke kerkenraad is goedgkeurd. Verder is het de bedoeling meer te werken aan experimentele diensten. Daarover gaat na september een verslag komen in de Kerkbladen en Websites. Daarnaast hebben de Predikanten in hun werkgroep zich eerst geconcentreerd op een aantal praktische afstemmingzaken en gaan daar mee verder. De terugkoppeling van de enquête van een Gemeente Beraad van najaar vorig jaar, heeft een vertraging opgelopen a.g.v. ziekte. Inmiddels is de verwerking van de enquête gedaan waaruit gebleken is dat de resultaten onvoldoende representatief genoemd kunnen worden. Slechts 50 enquêtes zijn ingevuld weliswaar 50/50 uit beide gemeenten. De meningen zijn verdeeld over hoe met digitale versus papieren informatie gewerkt moet worden om een zo goed mogelijke communicatie te realiseren. Zo is er reeds besloten de frequentie van Gaandeweg omlaag te brengen en meer gebruik te maken van digitale mogelijkheden. Anderzijds wordt er opgemerkt dat we met digitale communicatie niet iedereen zullen bereiken en er zeker behoefte bestaat de papieren vormen te behouden omdat die zich makkelijker laat herlezen. Alle vormen van communicatie, inclusief de mondelinge vorm, zullen gebruikt moeten worden om behalve de rationele argumenten ook de emotionele aspecten niet te verwaarlozen. Daarmee is het mogelijk ook de criticasters er bij te halen en hun problemen met het samen gaan te horen. Dat betekent ook dat veel meer de gedachten gangen naar voren gebracht moet worden in plaats van ons alleen te richten op de procedures. Na de pauze presenteert Jaap Streefkerk de tussenresultaten van de werkgroep Structuur. Hij benadrukt dat het hier om voorstellen gaat die vóór het besluit tot fusie geregeld moeten zijn. Veel voorstellen dienen na het passeren van Gemeente beraad in onze beide Kerkenraden besloten te worden. Een gezamenlijke Kerkenraad mist daarvoor een rechtspositie zodat een dergelijk bestuursorgaan eerst gerealiseerd moet zijn. Tot zolang kan dan ook niet alles vooraf geregeld worden. Een uitgangspunt bij de voorstellen van de werkgroep is om de organisaties van de verschillende gemeenten in elkaar te schuiven om de bezetting daarna in een overgangstijd aan te passen qua samenstelling en streef aantallen. 13 punten komen verder aan de orde waarin voorstellen benoemd worden over het functioneren van de nieuwe gefuseerde gemeente. Over de naam van deze nieuwe gemeente moet nog verder nagedacht worden. Er ligt een voorstel om de gemeente in 8 wijken of secties te verdelen. Naast de samenstelling en benoemingstermijnen van de Kerkenraad en Moderamen worden 7 werkgroepen voorzien die benoemd worden door de Kerkenraad te weten: Pastoraat, Diaconie, ZWO, Eredienst, Jeugd, Beheer en Vorming & Toerusting. De samenstellingen zou er als een weerspiegeling van de totale gemeente uit moeten zien en moet een woordvoerder van de groepen tenminste ambtsdrager (ouderling) zijn. Ook de taken van verschillende commissies, bezetting duur, frequentie van vergaderen en waar kerkdiensten gehouden worden, worden benoemd. Vanwege vele gemengde huwelijken was in Grevenbicht het lidmaatschap van de gemeente geen voorwaarde om toe te treden tot een werkgroep of commissie. Strikt formeel is er naast de beleidsnota (statuten)een plaatselijke regeling nodig, vergelijk reglement van orde. Een dergelijke ‘visitekaartje’ van de gemeente hoeft pas aangepakt worden na de fusie en er zijn ideeën deze makkelijker leesbaar te maken in vergelijk tot de huidige Kerkorde. Het voorstel is om de rol van de Gemeente Beraad goed in de plaatselijke regeling te verankeren. In de PKN wordt daar veel waarde aan toegekend. Vervolgens kwam de voortgang van de Colleges van Kerkrentmeesters aan de orde toegelicht door Bas van Dongen. Eerst werd de huidige financiële situatie van de twee grote kerkgebouwen getoond en waarin we zien dat het totaal aan lasten en baten van deze twee gebouwen voor beide gemeenten nagenoeg gelijk is alleen onderling een andere verdeling hebben. Daarna zijn de totale inkomsten en uitgaven onder de loep genomen vanuit een 6-tal scenario’s versus ongewijzigd beleid ten aanzien van de kerkgebouwen die we nu gebruiken. De scenario’s omvatten het dicht gaan van één van de grote kerken met de kleine kerken open of in een stichting onder gebracht of beide grote kerken dicht en alleen kleine kerken open. Alle scenario’s laten ons in 2020 een tekort zien, meer of minder. Daarbij is rekening gehouden met zekere kosten besparingen door het samen gaan maar ook met verlies van inkomsten door de afhakende leden (ca 10%) vanwege de fusie en met huidige inkomsten  van eventueel af te stoten gebouwen. Wanneer over dicht gesproken wordt kan dat ook als kosten neutraal gelezen worden. Ook hier weer wordt benadrukt dat het gaat om praatplaatjes om inzicht te krijgen in opbrengsten en kosten van verschillende mogelijkheden zodat we op een later tijdstip beter kunnen kiezen. Hier en nu worden geen besluiten gepresenteerd, in principe zal een besluit over de grote gebouwen (Ontmoetings- en Johanniskerk) pas over 5 jaar aan de orde zijn tenzij zich een gouden opportunity voordoet. Deze presentatie wordt door de aanwezigen zeer op prijs gesteld. Betoogd werd dat het sluiten van kerken consequenties heeft voor bijzalen ten behoeve van diverse activiteiten. Het realiseren van stichtingen middels andere (culturele ) activiteiten, denk aan Grevenbicht, is echter ongewis. Er bestaan ook protestantse stichtingen die verder gaan dan alleen beheer van gebouwen. Die gaan verder en zorgen voor een soort “pastorale infrastructuur”. Voor een vervolg zijn de volgende data voor Gemeente Beraad vastgelegd: donderdag 15 okt in Geleen en dinsdag 24 nov in Sittard. De invulling van de experimentele diensten wordt verder uitgewerkt door de werkgroep Kernen & Vieringen. Verder zal de presentatie van een stappenplan in oktober, behulpzaam zijn om een fusie streefdatum te bepalen. Ook zal eraan worden gewerkt om het veel meer inhoudelijk en minder over procedures te hebben. Een grotere opkomst is misschien mogelijk door gemeenteleden per e-mail uit te nodigen voor het volgende Gemeente Beraad. Wanneer we ervan uitgaan dat de krimp een feit is, wat niemand een warm gevoel geeft, dan is het zaak elkaar via de verschillende werkgroepen weten te inspireren om meer elan in het Samen Verder proces te brengen. Een geloofsgemeenschap kent vele goede dingen en heeft een grote toegevoegde waarde en hebben daarmee veel te bieden, zowel naar binnen als naar buiten toe. Sietse ondersteunt deze afsluitende uitspraak Van Harte.
Irene Pluim sluit deze “Pelgrimage van vertrouwen” waarbij het gaat om begrip, mededogen en betrokkenheid af met het samen zingen van het pelgrimslied: “Dat de weg naar je toekomt”, lied 821 uit het Liedboek. [dit artikel is aangeboden door Ed Rensen]
Gezamenlijk gemeenteberaad in de Johanneskerk.
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Bericht opgenomen: 14-07-2015 21:42
 

Gezamenlijk gemeenteberaad in de Johanneskerk.  

Op 29 juni 2015 is het alweer 4e gemeenteberaad gehouden met Sittard-Grevenbicht om samen verder te gaan. Er werd teruggekeken op het vorige beraad van 3 mei, waarbij werd ingegaan op de aandachtspunten en zorgen die bij de gemeenteleden leven.  

   

De avond begon met een discussie over  wat er nog nodig is om één geloofsgemeenschap te kunnen zijn. Daarbij werd teruggegrepen op de visienota ‘aan de slag met nieuw elan’ die in het begin van het voorgenomen fusieproces is gedeeld. Verder werd de voortgang in de diverse werkgroepen toegelicht, waar leden uit beide gemeenten praten over specifieke aspecten als pastoraat, diaconaat, viering van de kerkdiensten en communicatie. Deze keer werd vooral ingegaan op aardse aspecten, en wel de organisatiestructuur van een nieuwe gemeente (opbouw en kerkenraad) en het huishoudboekje. Er zal deze zomer nog een stappenplan opgesteld worden, gericht op een fusiedatum. Benadrukt werd nogmaals dat de werkgroepen met voorstellen komen, waar alle gemeenteleden dan over kunnen meepraten en dat dus nog niets is besloten. Ook na de voorgenomen fusie worden voorstellen van de kerkenraden voorgelegd aan de gemeenteberaden, zodat niets wordt besloten buiten de gemeenteleden om.  

   

In een volgend nummer van Kerknieuws vindt u een uitgebreid verslag van het gemeenteberaad. Ook op deze website www.pggbu.nl vindt u veel informatie.  

 

Ed Rensen, Kees van Luijk  

Samen Verder: Jeugdwerk
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Bericht opgenomen: 09-07-2015 20:18
Samen Verder: Jeugdwerk. In het kader van het Samen Verder proces en de behoefte om geïnformeerd te zijn, willen we deze rubriek gebruiken om u van het één en ander op de hoogte brengen. Hier zullen de activiteiten van de bestaande Jeugd werkgroepen van Sittard-Grevenbicht  (SG) en Geleen-Beek-Urmond (GBU) in beeld gebracht worden. Omdat de beide gemeentes verschillen in aanwezigheid en betrokkenheid van Jeugd kennen, zijn daar ook hun programma’s op afgestemd. Tot nu toe zijn jongeren van de jongerenkerk uit Sittard al twee keer op bezoek geweest bij de 12+ viering in Geleen (tijdens gezamenlijke vieringen van Geleen en Sittard, de eerste keer in de Ontmoetingskerk, de tweede keer in de Johanneskerk). En de jongeren uit Geleen zijn aanwezig geweest op de laatste ‘film en friet’ avond in Sittard. Voor het nieuwe seizoen zijn er meer plannen voor samenwerking. Concreet is afgesproken: De basiscatechese van Geleen en Sittard wordt met ingang van januari samengevoegd. Basiscatechese wordt dan gehouden op de tweede zondag van de maand, bij de gezamenlijke vieringen. In Sittard zal de leeftijd daarvoor worden aangepast, zodat beide gemeenten kinderen van 9 tot 12 jaar uitnodigen. Hetzelfde geldt voor de jongerenkerk van Sittard en de 12+ vieringen van Geleen. Vanaf januari zullen die ook gezamenlijk plaatsvinden op de tweede zondag van de maand, bij de gezamenlijke vieringen. Beide jongerenvieringen gaan uit van het concept ‘Young Thomas’ vieringen, zodat het goed mogelijk is deze activiteit gezamenlijk te maken. In de aanloop naar deze gezamenlijke activiteiten zullen mensen uit Sittard aanwezig zijn bij een 12+ viering voor de hele gemeente in Geleen op 5 juli, en uit Geleen bij de jongerenkerk met de gemeente in Sittard op 4 oktober. Film en friet avonden zullen in 2016 afwisselend in Sittard en Geleen worden georganiseerd. De Yonight, een activiteit voor de jeugd in Sittard, is pas dit jaar gestart en blijft voorlopig alleen voor Sittard. Voor alle gezamenlijke activiteiten wordt vanaf september ook samen vergaderd. [aangeboden door Ed Rensen]
Samen Verder: Het Pastoraat
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Bericht opgenomen: 09-07-2015 20:17
Samen Verder: Het Pastoraat.
In het kader van het Samen Verder proces en de behoefte om geïnformeerd te zijn, willen we deze rubriek gebruiken om u van het één en ander op de hoogte brengen.
Dit keer komt het Pastoraat in beeld. In juni hebben het Pastoraatteam van Sittard-Grevenbicht (SG) en de Pastorale Raad van Geleen-Beek-Urmond (GBU) opnieuw kennis met elkaar gemaakt. Het bleek dat in okt 2011 al een begin gemaakt is met de intentie tot samenwerking. Ondertussen zijn er vele wisselingen van het Team (SG) en de Raad (GBU) geweest zodat nu opnieuw een overzicht van de verschillende  samenstellingen, taken en werkwijzen is gemaakt. In SG is de ouderling wijkgebonden terwijl GBU ook nog sectieoudsten kent. Daarmee komt ook tot uitdrukking dat SG over 5 wijkteams spreekt en GBU het over 6 secties heeft. Natuurlijk  verschilt ook de vergaderstructuur, de frequentie van bijeenkomen en de deelneming. Verder is er gesproken over de activiteiten in de wijken en secties en hoe met ouderen en nieuw-ingekomenen contact wordt onderhouden en gemaakt. Zorgpunten zijn gedeeld en voorstellen zijn gedaan om de situatie in de toekomst de baas te kunnen blijven. Een belangrijke eerste actie is dat een werkgroep gevormd wordt die zich gaat verdiepen in de herindeling van de wijken en secties. Dit moet afgestemd zijn op een voorstel van de werkgroep Structuur omtrent de nieuwe structuur van de samengevoegde gemeente. In oktober zal de volgende gezamenlijke pastoraatsvergadering plaatsvinden. 
[aangeboden door Ed Rensen]
4e gemeenteberaad
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Bericht opgenomen: 11-06-2015 20:36
29 juni 2015 20:00 uur Sittard, Johanneskerk

Uitnodiging voor een 4de Gemeente Beraad in het kader van het “SAMEN VERDER” proces.

 

Een impressie van het 3de Gemeente Beraad van 3 mei jl. staat elders.

Achter de schermen is er hard gewerkt door de verschillende groepen om hun belevingen en status in het proces aan de gemeenschappelijke kerkenraad van de gemeente Geleen-Beek- Urmond en van Sittard-Grevenbicht te rapporteren.

In het komende Gemeente Beraad willen we de gezamenlijke gemeente leden hierover informeren Iedereen kan dan daarop reageren om zo de vorm van het ‘Samen Verder’  steeds scherper te krijgen.

 

Op de agenda staat:

  • Waar staan we in het proces van SamenVerder? door de stuurgroep?

  • Samenvatting voortgang van de “kleine” werkgroepen.

  • Voortgangsrapportage van enkele “grotere” werkgroepen. 

  • Terugkoppeling van kerkenraad van 17 maart en gemeenteochtend op 3 mei t.a.v. de  aandachtspunten.

  • Discussie over het adresseren van de aandachtspunten en de stand van zaken o.l.v. stuurgroep.

  • Afsluiting door predikant

     

U, als gemeentelid  van beide gemeenten, wordt daarom van harte uitgenodigd aanwezig te zijn op dit 4de Gemeente Beraad op maandag 29 juni 2015 in de Johanneskerk te Sittard. We beginnen om 20:00 uur terwijl de Kerk al een half uur  eerder open is om de aangeboden koffie en thee te gebruiken.

 

Mocht u ’s avonds niet zelf  willen rijden of anderszins vervoer nodig hebben? Dan graag op tijd aanmelden aub. Uw wens om vervoer kunt laten weten voor Geleen, Beek en Urmond bij Cor Elbertsen, tel. (046) 474 79 30 en voor Sittard en Grevenbicht bij Leen Plessius (046) 485 73 47 of  Rob Atsma, tel. (046) 452 75 56.

 

We rekenen op u, dat u in grote getale aanwezig bent om blijk te geven van uw betrokkenheid bij dit “Samen Verder” proces.

 

Nogmaals, van harte uitgenodigd namens de Kerkenraden,

 

De voorzitters: Sietse van der Sluis en Wouter den Dulk

Verslag gem.beraad 3 mei j.l.
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Bericht opgenomen: 11-06-2015 20:35
Rapportage Gezamenlijk Gemeente Beraad van 3 mei 2015. 

Na de dienst van 3 mei geven Jaap Streefkerk en Anno Braaksma namens de Stuurgroep, een korte toelichting over het doel van dit 3de Gemeente beraad in het kader van het “Samen Verder” proces.  

De stuurgroep coördineert dit ‘Samen Verder’ proces en verzamelt nu de voortgang rapportages van de verschillende werkgroepen om deze aan de gezamenlijke Kerkenraden aan te bieden voor het bepalen van de volgende stappen. In dat kader wordt nu de beleving van gemeente leden gepeild over wat er moet gebeuren om samengaan één  geloofsgemeenschap te worden.  De zelfde vraag is 17 maart behandeld in de beide kerkenraden waar een lijst van aandachtspunten uit naar voren zijn gekomen. Dit Gemeente Beraad is vooral bedoeld om te luisteren en de reacties van de gemeenteleden van Geleen-Beek-Urmond en Sittard-Grevenbicht vast te leggen. Hier volgt een korte impressie.  

Behalve dat er deels teleurstelling was omdat er nauwelijks of geen informatie omtrent de voortgang gegeven kon worden, was er toch ook betrokkenheid voor het proces. De visienota “Aan de slag met nieuw Elan” van mei 2014, dat als beleidsnota gezien kan worden, is eenduidig over de criteria voor het vormen van één geloofsgemeenschap. Immers teruglopende kerkelijke belangstelling heeft niet alleen landelijk als ook lokaal, zoals voor Geleen en Sittard, consequenties. Het gaat dan om tal van zakelijke aspecten zoals menskracht voor de verschillende activiteiten en financiële draagkracht met betrekking tot predikanten als wel exploitatie van kerkgebouwen. Terwijl de discussie hier omtrent binnen de landelijke PKN onduidelijk en diffuus is, draagt deze bijeenkomsten bij tot meer duidelijkheid.  

Belangrijk wordt gevonden dat er alles aan gedaan wordt om elkaar beter te leren kennen. We zullen ook bereid moeten zijn de verschillen tussen de verschillende groepen te benoemen. Hiervoor ook niet wachten tot we het vooraf over alles eens zijn want dat kan een eeuwigheid duren. Anderzijds zal er discussie moeten blijven om op die manier de beste werkwijzen van elkaar te kunnen inzetten. Het gaat om een nieuwe uitvoeringsvorm te vinden waar iedereen zich prettig bij kan voelen. De vraag is of we daarbij bereid zijn noodzakelijke en ook pijnlijke besluiten te nemen. Meer publiciteit is  nodig om zoveel mogelijk gemeenteleden hierbij te betrekken.  We moeten er ook rekening mee houden dat er afhakers zullen zijn, ook van degene die hier nu niet zijn. Kunnen we dan nog alle lopende taken blijven vervullen. Samengaan geeft ook ruimte voor menskracht daar waar dubbel functies ontstaan. Een stappenplan wordt zeer wenselijk geacht met de suggestie 2017 als uiteindelijke totale realisatie moment te kiezen omdat dat het jaar van het Protestantisme is.  

Wat als vraag overblijft is hoe de predikanten met hun toekomstige werkzaamheden omgaan en hoe het met de kerkgebouwen zal gaan. Gemeld wordt dat de werkgroep Kernen & Vieringen  hier druk mee bezig is.  De wens wordt geuit dat voor elke kern een Gebedshuis blijft bestaan. De status van de diverse werkgroepen wordt via de gemeenschappelijke kerkenraad gerapporteerd. De meeste rapportages zijn inmiddels binnen. Alle consequenties overwegende neemt dit orgaan het uiteindelijke initiatief om als één gemeente de toekomst in te gaan.  

Tot zover dit verslag van de gemeenteochtend op 3 mei  

Namens de Stuurgroep Samen Verder.   (de uitnodiging voor het 4e gemeenteberaad in Sittard op 29 juni om 20:00u staat bij de agenda)

 

 

Gezamelijke Moderamenvergadering
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Bericht opgenomen: 12-05-2015 18:01
2 juni 2015 20:00 uur Geleen, Ontmoetingskerk
samen met Sittard-Grevenbicht
Meer regio-diensten in 2016
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Bericht opgenomen: 12-05-2015 17:57
 

Uit de kerkenraad   De kerkenraad heeft het rooster voor de kerkdiensten in 2016 vastgesteld. Het aantal gezamenlijke diensten met Sittard-Grevenbicht is daarbij flink uitgebreid, om elkaar meer en beter te ontmoeten in het SamenVerder-proces. De huidige gezamenlijke diensten zijn gebleven, zoals de diensten in de zomermaanden. In die vakantieperiode zijn er meestal twee diensten: een vroege dienst in Urmond, Beek of Grevenbicht en een late dienst in de Ontmoetingskerk of de Johanneskerk. Op hemelvaartsdag is er één gezamenlijke dienst in het Gruizenkerkje. Naast deze gebruikelijke gezamenlijke diensten komt er ook in de andere maanden een gezamenlijke dienst, en wel alleen in de Ontmoetingskerk of de Johanneskerk. Dat biedt gelegenheid om de elkaars liturgie te waarderen en om na de dienst een praatje te maken. We hebben ook gezamenlijke diensten met de remonstrantse gemeente, en dat blijft zo in 2016.     Kees van Luijk  

Uitnodiging gemeenteberaad (na kerkdienst)
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Bericht opgenomen: 30-03-2015 19:37
3 mei 2015 Na de kerkdienst Geleen, Ontmoetingskerk
Uitnodiging gemeenteberaad samen met de Protestantse gemeente Sittard-Grevenbicht, op zondag 3 mei na de dienst in de Ontmoetingskerk. 

In juni en oktober 2014 hebben we samen met de Protestantse gemeente Sittard-Grevenbicht een gemeenteberaad gehad om de gemeenten te betrekken bij het SamenVerder-proces. Het derde gemeenteberaad wordt gehouden op zondag 3 mei direct na de gezamenlijke dienst in de Ontmoetingskerk. Voor dat beraad bent u allen uitgenodigd om met elkaar te bepraten hoe we SamenVerder vorm willen geven. Voorafgaand hebben de kerkenraden in een gezamenlijke vergadering op 17 maart al enkele punten besproken.

Wat moet er nog gebeuren voordat we samen 1 geloofsgemeenschap kunnen zijn? Door alle kerkenraadsleden zijn zorgpunten aan gedragen. Olv Nelleke de Kruik zijn die geclusterd. We gaan ermee aan de slag. U zult daar op de geplande gemeenteberaden meer over horen. Ook is het preekrooster 2016 uitgebreid in deze vergadering aan de orde geweest. Aan de basis daarvan ligt een voorstel van de werkgroep kernen en vieringen, om 1 keer per maand een gezamenlijke dienst in 1 kerkgebouw te hebben.Dat is goedgekeurd.
En in de toekomst noemen we regio diensten: gezamenlijke diensten! De verdere uitwerking van dit rooster komt in de volgende kerkenraad aan de orde. We streven er naar om daarnaast de huidige regiodiensten welke we al voor 2015 afgesproken hebben ook te continueren en zullen elkaar als het goed is dus veel vaker ontmoeten dan de afgelopen jaren het geval was en op die manier verder naar elkaar toe groeien. de voorzitters van de beide kerkenraden,  

Wouter den Dulk (Geleen-Beek-Urmond) Sietse van der Sluis (Sittard-Grevenbicht)  

PKN Enquete 2015
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Bericht opgenomen: 21-02-2015 16:09
(Afbeelding 322 niet beschikbaar) U kunt tot 31 maart 2015 meedoen met de enquete door onderstaande link te volgen. http://www.protestantsekerk.nl/overons/protestantse-kerk/kerk-2025/Paginas/intro.aspx  
Correctie Gemeenteavond niet op 12 maart
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Bericht opgenomen: 16-02-2015 19:12
SamenVerder In het vorige nummer van Kerknieuws stonden de volgende gemeenteberaden met de prot. gemeente Sittard-Grevenbicht over SamenVerder aangekondigd op 12 maart en 3 mei. Dat is gewijzigd in 3 mei en 29 juni. De avond in maart hoeft u dus niet vrij te houden, Kees van Luijk
Verslag 2e gem. gemeenteavond 25-11-14
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Bericht opgenomen: 20-01-2015 19:18
Ingekomen 20-01-2015 Verslag van de 2e gezamenlijke gemeenteavond op dinsdag 25 november 2014 in de Johanneskerk.
Er is een opkomst van 78 personen. Bij binnenkomst kon iedereen een naamsticker invullen, hierop stond al een nummer en een kleur.
1.Welkom.
Alle aanwezigen worden door Wouter den Dulk, voorzitter van de kerkenraad van Geleen-Beek-Urmond verwelkomd. Hij leidt deze avond in. 2. Opening door Joachim Stegink. We beginnen met stilte en gebed, waarbij een voorbede gedaan wordt voor Caroline Steenwijk, lid van de werkgroep Communicatie, die plotseling opgenomen is in het ziekenhuis.
Aan de hand van het verhaal van de Emmaüsgangers uit Lukas 24 neemt Joachim ons mee op weg. Op weg in het Bijbelverhaal én in ons verhaal.
Wat gebeurt er als je samen onderweg bent: welke vragen stel je, welke doelen heb je, is er ruimte onderweg om samen te zoeken naar de goede weg.
In het Emmaüsverhaal vinden de vrienden van Jezus elkaar onderweg én ze herkennen Jezus. De Heer als reisgenoot, dat geldt ook voor ons proces van samen onderweg. 3. Stand van zakendoor de werkgroepen:
Werkgroep  kernen en vieringen – Joachim Stegink geeft een terugkoppeling van de eerste gezamenlijke gemeenteavond. De reacties op de drie vragen waren heel gevarieerd. 1.Waarom doen we het allemaal:
•  betrokkenheid
• variatie in diensten is goed, wel graag structuur
• we ontmoeten elkaar (horizontale lijn), maar het ontmoeten van God (verticale
 lijn)werd gemist
• we luisteren nu naar mensen die er straks niet meer zijn
2. Welke dienst / viering is mij bij gebleven? Waarom?
• Persoonlijke diensten, waarin je geraakt wordt
• Vier de zondag
• Rouwdiensten
• Opm. verscheidenheid in diensten is goed
3. Wat wil ik niet missen?
• geïnspireerd worden (scoort hoog)
• zingen en muziek
• stilte en bidden
• ontmoeten
• preek – bijbel -  God zegen
Hoe nu verder?
Wat zijn onze bronnen bij die inspiratie. Is dat ik-gericht?
Hoe geven we die inspiratie vorm, vanuit de traditie en in nieuwe vormen van vieren en ontmoeten. Daar gaan we als werkgroep mee verder.
( werkgroep leden: Irene Pluim, Pier Prins, Joachim Stegink, Nelleke de Kruik, Loes van Elk, Herm Hofmeyer, Marnix van Gurp, Janneke Ploum en Christel Prins) Werkgroep inzet predikanten – Nelleke de Kruik doet kort verslag.
Tot nu toe is er gekeken naar de praktische invulling voor 2015, zoals het rooster van kerkdiensten.
In het nieuwe jaar wordt er verder gekeken, ook naar inhoudelijke invulling.
(werkgroep leden:  Irene Pluim, Pier Prins en Joachim Stegink,  Nelleke de Kruik, Bindert Vriesema, Riet Krijgsman en Dineke Streefkerk) Werkgroep structuur – Rob Atsma licht toe waar aan gewerkt gaat worden; de invulling en samenstelling van de diverse werkgroepen, kerkenraad, moderamen, plaatselijke regelingen.
Er moet veel uitgezocht worden.
(werkgroep leden: Rob Atsma, Bas van Dongen, Wim Hoogstraten en Jaap Streefkerk) 4. Communicatie.
 Anja Borger leidt het onderwerp voor vanavond ‘Communicatie’ in, samen met Nelleke de Kruik.
In acht groepen worden er vragen besproken, deels praktisch, deels inhoudelijk. Een aantal aspecten uit de enquête (zie punt 5)  komen daarbij aan de orde.
Twee groepen hebben dezelfde vragen, er worden enthousiaste gesprekken gevoerd.
Na afloop wordt  er kort teruggekoppeld in de grote groep, waarbij Rob Atsma de microfoon en de tijd bewaakt. De groepsindeling is snel gemaakt met behulp van de naamstickers voorzien van een gekleurde stip. Een aantal reacties uit de groepen:
Rood (groep 1+2)
Vraag: wat moeten we wel/niet opnemen  in kerkblad, website en nieuwsbrief?
Als het om informatie over gemeenteleden gaat (pastorale betrokkenheid ) wordt dat binnen de gemeenschap gedeeld, bv. bloemengroet , wel & wee. Niet via media voor externe communicatie, vanwege de privacy van de gemeenteleden. Website en kerkblad zijn openbaar. De nieuwsbrief is alleen voor abonnees, deze is actueel ( 1 x p 14 dagen). Interview met gemeentelid – mee doorgaan.
Kerkelijk bureau – wel  informatie doorgeven = meeleven met gemeenteleden.
Bij de informatie uit de Kerkenraad graag meer inhoudelijke stukken.
Informatie over financiën wordt aangedragen als reden voor samen verder, klinkt niet positief.
Samenwerken is goed, samengaan is moeilijker, ook kijken naar positie van ‘Vrangendael’ zij hebben het ook moeilijk.
Blauw (groep 1+2)
Vraag: heeft een kerkblad kleur en foto’s nodig en hoe kun je het kerkblad financieren.
Abonnementsgeld is goed, hoogte kan besproken worden.
Kerkblad mét foto’s.
Advertenties – GBU heeft die al, mag wel mits niet overheersend.
Meer inbreng van jongeren.
Meer verspreiden in de samenleving, in Geleen ligt het Kerknieuws in de bieb.
Goede informatie vanuit de werkgroep is nodig.
Een enquête geeft veel informatie en is ook persoonlijker.
Bestaande groepen kunnen platform zijn voor uitwisselen van informatie.
In het kerkblad elkaars diensten en activiteiten vermelden, websites koppelen.
Groen (groep 1+2)
Vraag :  wat is wenselijk als het gaat om het vermelden van externe organisaties, bv. Amnesty International, Kringenwerk, Passage, Zonnebloem, enz.
Het kerkblad is voor de eigen leden én voor publicatie naar buiten toe.
De website geeft informatie voor buitenstaanders en eigen leden.
De nieuwsbrief is alleen voor eigen leden.
Veel afkondigingen in de kerkdienst worden als storend ervaren, graag zo min mogelijk.
Communicatie naar buiten kan door de publicatieborden aan de kerk, maak gebruik van huis aan huisbladen en de website van de gemeente gezien.nl .
De missionaire taak van de kerk blijft belangrijk.
Het Kringenwerk wordt gezien als een interne aangelegenheid.
De wens is zo snel mogelijk een gemeenschappelijk kerkblad en website.
Meer wederzijdse informatie delen.
Gemeenteleden  van GBU kunnen zich abonneren op de digitale nieuwsbrief van Sittard-Grevenbicht.
Paars. (groep 1 + 2)
Vraag: welke informatie hebben betrokken gemeenteleden nodig in het Samen Verder proces. Hoe kunnen we meer mensen betrekken bij het proces, zowel huidige als toekomstige gemeenteleden.
Wat is nodig:
- Duidelijke omschrijving waarom we Samen Verder gaan
- Informatie over het tempo
- Informatie over hoe we dat organiseren, bv. het kerkblad.
Meer bestaande gemeenteleden betrekken door veel meer samen te gaan doen. Genoemd worden ZWO, diaconie, catechese, cantorij, Vier-de zondag, blind-date.
Er is behoefte om elkaar (beter) te leren kennen, om er achter te komen wat we voor elkaar kunnen betekenen. Meer informatie in de kerkbladen, wederzijds.
Toekomstige gemeenteleden zijn nieuwingekomenen of buitenstaanders.
Maak gebruik van de media en plaatselijke kranten om een bredere kring te bereiken. Als het om social media gaat jongeren erbij betrekken en hen zélf inschakelen.
NB. De Jongeren Johanneskerk hebben een eigen (besloten) facebook pagina  waarop activiteiten gedeeld worden.
Zoek andere wegen; open herberg, koffietafel in het Gruizenkerkje
Kijk hoe anderen het organiseren, bv. Tafelstraat 13, Maastricht (studentenpastoraat)
5. Enquête.
Anja Borger geeft een korte toelichting. Er zijn 51 formulieren binnengekomen.  Op de avond van deze bijeenkomst zijn er 40 verwerkt. Wat opvalt is dat mensen noemen elkaars huissfeer willen leren kennen en ervaren. Er zijn verschillen in het beleven van het proces, voor sommigen gaat het te snel, voor anderen te traag.
Verdere uitkomsten en informatie volgt. 6. Data voor volgende bijeenkomsten: ( voor uw agenda)
 Donderdag 12 maart 2015 om 20.00 uur in de Johanneskerk (opmerking: deze datum is vervallen, webmaster 16.02.2015)
 Zondag 3 mei 2015 na de dienst in de Ontmoetingskerk Ter info: De kerkenraden hebben  voor 2015 vier gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen gepland. 7. De sluiting van deze bijeenkomst wordt geleid door Irene Pluim. Zij benoemt dat wij een levende gemeente van Christus zijn, een geloofsgemeenschap door de eeuwen heen. Het grote verhaal  van God met mensen dat ons inspireert, wordt al eeuwen gecommuniceerd.
We eindigen met een lied:  Zing mee voor de Heer.  

Verslaglegging Christel Prins en Kees van Luijk.    

4e Gemeenschappelijke Gemeenteberaad
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Bericht opgenomen: 29-12-2014 14:30
3 mei 2015 Na de kerkdienst Geleen, Ontmoetingskerk
4e Gemeenschappelijke Gemeenteberaad
25 november: Samen Verder
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Bericht opgenomen: 21-12-2014 17:30
 

Gemeeneberaad: Op 25 november vond het tweede gemeenteberaad van de Protestantse gemeenten Geleen-Beek-Urmond en Sittard-Grevenbicht plaats om met de leden van beide gemeenten van gedachten te wisselen over het fusieproces ‘Samen Verder’.  

   

De nadruk lag dit keer op de communicatie. De werkgroep Communicatie had het voortouw genomen met een enquête naar de wensen vanuit de gemeenten; de resultaten worden nog uitgewerkt. Ook op het gemeenteberaad werden de wensen in groepen doorgenomen. Communicatie bevat verschillende aspecten, zoals actualiteit, interne en externe gerichtheid en de breedte van de berichtgeving. De kerkbladen zijn vooral geschikt bevonden voor de interne communicatie, zoals de kerkdiensten, informatie van de diaconie en kerkenraad. In de kerkbladen en in een elektronische nieuwsbrief (‘push info’) is ook plaats voor gelieerde activiteiten, zoals een concert in het Gruizenkerkje of Passage. Nog meer informatie, zoals een landelijke activiteit van de kerk of Amnesty International kan worden vermeld op de publicatieborden in de kerken. Voor overlijdensberichten is actualiteit gewenst, waarvoor afkondigingen tijdens de dienst en een elektronische nieuwsbrief voldoen. Het is dan gewenst dat de afkondigingen beperkt zijn, en niet zozeer activiteiten als een concert in de kerk meedelen. Dat kan in het kerkblad, het publicatiebord, de website of nieuwsbrief. Genoemd werd ook de uitzending van een kerkdienst via de plaatselijke omroep (Stein,Start) als een vorm van communicatie. Voor externe communicatie zijn de websites (‘pull info’) en de publicatieborden aan de kerkmuur geschikt. Deze hebben ook een missionaire taak. Andere externe ‘push info’ kan via de websites van de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek, en via de kranten en andere bladen.  

   

Tijdens de discussie werd de wens uitgesproken om de kerkdiensten van Sittard-Grevenbicht en Geleen-Beek-Urmond in beide kerkbladen te vermelden. Ook werd een spoedig samengaan van de kerkbladen en de websites op prijs gesteld. In een volgend nummer van Kerknieuws meer over het gemeenteberaad en de uitkomsten van de enquête.

Visienota Samen Verder
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Bericht opgenomen: 29-12-2014 14:23
Aan de slag met nieuw elan! Visie op gemeente-zijn in de toekomst voor de protestantse gemeente in de westelijke mijnstreek. Wij zijn een levende gemeente van Jezus Christus, omdat wij leven met de verhalen uit de Bijbel, omdat we God ontmoeten als we bij elkaar komen in viering en kring en omdat we Jezus volgen door dienend in de samenleving te staan. We nodigen mensen uit, we luisteren en geven ruimte aan mensen die op zoek zijn. In de visie op de toekomst van onze gemeente zijn drie pijlers van groot belang: ontmoeten, luisteren en omzien. De gemeenteleden zullen met elkaar afspreken waar accenten komen te liggen. DE HUIDIGE SITUATIE Uitgangspunt van ons denken is de huidige situatie van onze gemeenten. De Protestantse Gemeentes van Sittard-Grevenbicht en Geleen-Beek-Urmond zijn PKN gemeenten met de voor Zuid-Nederland gebruikelijke brede spreiding zowel geografisch als naar kleur en overtuiging. In beide gemeenten is een grote groep betrokken bij het gemeentewerk. Naast werkgroepen, kringen, commissies en raden zijn er ook langer lopende en kortlopende activiteiten. Helaas is er weinig toestroom van nieuwelingen en jongeren en vertrekken twintigers naar elders voor een studie of baan. Het is moeilijk geworden om voldoende vrijwilligers te vinden. Veel werkzaamheden komen op dezelfde schouders neer, veel mensen vervullen meer dan één functie en veel betrokkenen zijn op leeftijd. Vergrijzing, afnemend ledental en structureel tekort aan financiële middelen vraagt om keuzes, die ook pijnlijk kunnen zijn. Daarnaast zien wij dat de relevantie van de kerk in de maatschappij de laatste decennia is afgenomen. En we nemen waar dat de samenleving drukker geworden is, ook voor gezinnen met kinderen en jongeren, waarbij nieuwe sociale media veel tijd in beslag nemen. Toch zien we de huidige situatie niet als doembeeld, maar vooral als een uitdaging om de kerk opnieuw te versterken! We zijn voortdurend op zoek naar aansprekende vormen van gemeente-zijn. DE BASIS VAN GEMEENTE-ZIJN Ook in de toekomst zal de protestantse kerk in de Westelijke Mijnstreek bestaan uit mensen die bewust vanuit hun geloofsovertuiging aanwezig willen zijn in de wereld. Zij geven gestalte aan de boodschap van Jezus Christus, in woord en daad. Met onze visie zijn we er op gericht een levende gemeente van Jezus Christus te zijn; nu, over 5 jaar en over 20 jaar. We houden er rekening mee dat het op de lange termijn gaat om de samenwerking van verschillende protestantse gemeenten ook buiten de Westelijke Mijnstreek. Maar hoe het proces ook mag gaan, onze basis is de overtuiging en het geloof dat Gods verhaal met mensen door zal gaan ongeacht de situatie waarin we verkeren.  De basis van ons gemeente-zijn omschrijven we als volgt: Vanuit ons geloof zeggen wij dat God zich met mensen verbindt en mensen onderling verbindt. Als geloofsgemeenschap ontmoeten we elkaar vanuit deze dubbele verbondenheid en willen we mensen met elkaar verbinden in hun krachten en kwaliteiten. In onze bijeenkomsten luisteren wij naar God en naar elkaar. We delen en voeden onze spiritualiteit om enthousiast te worden en inspiratie op te doen. We willen onze spiritualiteit delen met mensen buiten onze eigen geloofsgemeenschap. Samen gaan we op zoek naar antwoorden op de vragen die het leven in de huidige tijd aan ons stelt. Vanuit ons geloof zeggen we dat God tot mensen spreekt. Als gelovigen stemmen wij ons af op God door te luisteren en te bidden. Als gemeenteleden zoeken we elkaar op en spreken tot elkaar van hart tot hart. We willen ook naar mensen buiten onze eigen geloofsgemeenschap luisteren en van hart tot hart spreken. Vanuit ons geloof zeggen wij dat God zorgzaam is naar mensen toe. Als gelovigen zien we naar elkaar om, zorgen we voor elkaar en ondersteunen we elkaar. We willen ook mensen buiten onze eigen geloofsgemeenschap ondersteunen en hen helpen hun eigen krachten te ontdekken. Hiermee hebben we drie belangrijke pijlers van het gemeentezijn benoemd: ontmoeten, luisteren en omzien. Door keuzes te maken in ons beleid kunnen we ruimte geven aan de drie elementen. We gaan daarbij uit van de kwaliteiten, de gaven en behoeften van de mensen. DE DRIE PIJLERS VAN GEMEENTE-ZIJN Er van uitgaande dat de drie pijlers van ontmoeten, luisteren en omzien de basis vormen van gemeente-zijn, stellen we ons de volgende vraag: Wat betekent dit voor de manier waarop wij als protestantse kerk in de Westelijke Mijnstreek gemeente willen zijn? Ontmoeten - Ontmoeten is essentieel in het sociale bestaan van mensen. Het is een belangrijk aspect van het maatschappelijke en geestelijke leven. Vanuit ons geloof willen wij God en elkaar ontmoeten in vieringen die in grote en kleine groepen plaatsvinden. Daar denken we met elkaar na over geloofs- en levensvragen. Belangrijke elementen in vieringen zijn:  op een feestelijke en enthousiaste manier bij elkaar zijn, muziek maken met elkaar, zingen en bidden, rituelen beleven, de maaltijd met elkaar delen, meditatie en stilte ervaren. Ontmoeten gebeurt ook in kleine groepen rond thema’s in lezingen en in kringen. We willen naar mogelijkheden zoeken om ruimte en plek te bieden aan ontmoetingen voor gasten en voorbijgangers. Iedereen mag zich vrij voelen om op een eigen manier de mate van betrokkenheid te bepalen en/of te beleven. We willen ook leden van andere kerk- en geloofsgemeenschappen ontmoeten om van elkaar te leren en elkaar te verrijken vanuit de betekenis die het geloof in de huidige maatschappij heeft. Mensen zoeken naar antwoorden op geloofs- en levensvragen. Wij willen een plek zijn waar samen gezocht kan worden. Wij doen dat vanuit de overtuiging dat het Evangelie een rijke bron is en zijn kan voor mensen. Luisteren - Vanuit ons geloof willen we luisteren naar wat ons in de oude verhalen aanspreekt, waarbij ook stilte- en gebedsmomenten een vorm van luisteren kunnen zijn. We luisteren naar God en naar elkaar om elkaars beleving te delen, waarbij ruimte is voor verschillende geloofsbelevingen. Onze verscheidenheid zien wij als grote rijkdom en is voor ons belangrijk, nu en in de toekomst. Het aspect van onderling pastoraat zal een grote rol blijven spelen in het gemeenteleven. Maar we zijn ons er van bewust dat een luisterend oor van belang blijft overal waar mensen samen leven. Luisteren is een belangrijk aspect van het pastoraat. Als teken van gastvrijheid gaat het om open staan voor anderen, ruimte geven en mensen in hun waarde laten. Het biedt ook troost en ondersteuning in moeilijke momenten. Daarmee kan de gemeenschap een belangrijke ondersteunende rol vervullen bij verschillende ervaringen van verlies. Op deze manier geven we mensen het gevoel gehoord te zijn, zodat er ook ruimte ontstaat voor gedeelde vreugde. Omzien - Omzien is aandacht hebben voor de schepping en onze naaste. We richten ons op duurzaamheid en rentmeesterschap, om dienend in de samenleving te staan en oog te hebben voor mensen die het minder hebben. Vanuit de diaconale opdracht is omzien naar elkaar een speerpunt van de gemeente, waarbij ook raakvlakken met pastoraat bestaan. Door om te zien antwoordt de gemeente op de ontmoeting met en het luisteren naar God en mensen. Hieraan kan vorm gegeven worden door samenwerking te zoeken met maatschappelijke organisaties in de omgeving om sociaal-diaconale activiteiten te organiseren voor mensen die ondersteuning of aanspraak nodig hebben.  AAN DE SLAG MET NIEUW ELAN We willen graag onze betrokkenheid op de maatschappij om ons heen laten zien. Daarbij maken wij gebruik van de talenten die er in onze gemeente zijn. We beseffen dat het niet alleen om het doen gaat. Het begin ligt in het bewustzijn van gemeenteleden dat de gemeente een wervende uitstraling heeft als we zelf enthousiast zijn over wat wij geloven en doen.  We weten dat we mensen kunnen bereiken als we zelf praten over onze eigen geloofservaring en ervaringen in onze geloofsgemeenschap. Wij zien de gemeente als een gemeenschap waar gelovigen samen onderweg zijn. Daarom stimuleren wij elkaar en dagen wij elkaar uit om onze verlegenheid rondom ons geloof te overwinnen. We zoeken naar een geloofstaal die aansluit bij de belevingswereld van vandaag. Van daar- uit willen wij als gemeente de ontmoeting tussen mensen, het luisteren en het omzien naar mensen op verschillende manieren stimuleren. We kunnen de hier geschetste visie in praktijk brengen als er bij alle gemeenteleden het bewustzijn ontstaat over de mogelijkheden en kansen van het gemeente-zijn in de huidige situatie. Daarbij hebben we uiteraard ook oog voor de ontwikkelingen die er op dit moment gaande zijn in de gemeenten, waar steeds minder financiële middelen en menskracht beschikbaar zijn. In alles wat we doen en waar we naar streven gaat het er niet om, zoveel mogelijk nieuwe activiteiten op te zetten. Het gevaar is dat we ons overvraagd en gedemotiveerd voelen door (te) hoge doelen te stellen. We willen maatwerk leveren op verschillende plekken, waarbij we ook aan kunnen sluiten bij bestaande activiteiten. Door de visie kunnen bewust nieuwe of andere accenten worden gelegd. Daardoor worden we gemotiveerd en raken we enthousiast over al het goede dat God ons geeft om het te delen met anderen. Op deze manier kunnen wij met nieuw elan aan de slag gaan. MIDDELEN Rondom het Woord Als gemeente bieden wij mogelijkheden om God en elkaar te ontmoeten, waar we onze spiritualiteit voeden en met elkaar nadenken over geloofs- en levensvragen. Dat gebeurt door in grote en in kleine groepen vieringen te houden. Onze bijeenkomsten zijn laagdrempelig, er wordt begrijpelijke taal gesproken en er is ruimte om met inhoud en vorm van de vieringen te spelen. Onderwerpen zijn direct gerelateerd aan de leefwereld van mensen, waarbij de boodschap van de Bijbel overal actief doorklinkt. Er worden ook contacten gezocht en onderhouden op oecumenisch en interreligieus niveau. Grootschalige vieringen vinden op (de langere) termijn regelmatig regionaal met de hele gemeente samen in één (groot) kerkgebouw plaats onder leiding van een predikant. Daar kunnen activiteiten voor kinderen en jongeren aan gekoppeld worden. Koren en muziekgroepen kunnen hun medewerking verlenen. Voor soortgelijke activiteiten is een (groot) gebouw met nevenruimtes nodig. Tussentijds vinden kleinschalige vieringen plaats in een kleine (huis)kring, in een zaaltje of in  één van de kleine kerken. Wij denken bijvoorbeeld aan Taizévieringen. Deze bijeenkomsten staan onder leiding van een predikant of gemeenteleden. Gemeenteleden zullen worden bijgeschoold in cursussen en ondersteund door een predikant. In de wijken kunnen kleine groepen zowel vieringen als onderling pastoraat organiseren, met mogelijk extra aandacht voor ouderen. Ook in verband met het kringenwerk komen kleine groepen bij elkaar. We zien voor ons een programma samen met anderen die wel of niet tot een gemeente behoren. Dit kennen wij vanuit het huidige kringenwerk en V&T, Bijbelkringen, leerhuizen, maar ook filmavonden of krantenleesgroepen. Er is aandacht voor  kinderen en jongeren. Via kindernevendienst en kinderherberg, catechese  en andere ontmoetingen komen zij in aanraking met het geloof en de oude verhalen. Omdat er bij kinderen en jongeren sprake is van kleine groepjes, ligt het voor de hand om op één plaats  activiteiten met hen en voor hen te organiseren. Aangezien zij minder gevoelig zijn voor kerkgrenzen,  liggen  er ook in oecumenisch verband mogelijkheden.  Er kunnen eveneens activiteiten in de buurt worden georganiseerd, als een bepaald project of incidenteel. Dit zijn activiteiten die zonder eigen gebouw en op verschillende plekken plaats kunnen vinden. Jeugdwerk zal nu en in de toekomst een belangrijk aandachtspunt moeten zijn. Communicatie (de wereld om ons heen) De weg die de visie ons wijst is geen brede en makkelijke weg. We zijn ons er van bewust dat de concurrentie groot is bij alles wat tijd en aandacht van mensen vraagt. Onze ervaring is, dat de wereld om ons heen niet op ons zit te wachten. Toch gaan we de uitdaging aan omdat wij denken en geloven dat ook vandaag nog voor onze maatschappij relevant is, wat wij in te brengen hebben. Daarom wordt er nagedacht over de manier waarop we de aandacht kunnen vestigen op ons als gemeente en de boodschap waar wij voor staan. We willen uitdragen dat we een open en wervende gemeente zijn. Daar hoort ook bij dat gemeenteleden zelf mensen actief uitnodigen om aan onze vieringen en bijeenkomsten deel te nemen. Verschillende communicatiemiddelen worden gebruikt om wervend naar buiten te treden. Het kan daarbij gaan om persberichten en een gezamenlijke website. Verder wordt de mogelijkheid benut om niet alleen informerend maar ook interactief op te treden via de computer of smartphone en via sociale media (Facebook, Twitter, WhatsApp of wie hun opvolgers ook zullen zijn). Op dit gebied wordt flexibiliteit en aanpassingsvermogen aan veranderingen in de maatschappij van ons gevraagd.   Gebouwen De vraag is wat we nodig hebben om als gemeente de toekomst in te gaan. We merken dat een gebouw belangrijk is omdat het ons een vertrouwd gevoel geeft. We zien dat er voorlopig nog behoefte is aan kerkgebouwen met nevenruimtes. Maar we weten ook dat er door de ontwikkeling op financieel gebied binnen afzienbare tijd minder geld beschikbaar zal zijn om alle gebouwen in stand te houden. Vanuit financieel oogpunt is het afstoten van kerkgebouwen onvermijdelijk op de weg naar de toekomst. Daarom zal het op termijn  van 10 – 20 jaar, niet meer mogelijk zijn dat mensen elkaar wekelijks in een viering ontmoeten, die in een groot kerkgebouw op de huidige locaties plaatsvindt. Toch blijven regelmatige vieringen in een groot gebouw op bovenplaatselijk niveau noodzakelijk, ook als deze minder vaak dan één keer per week plaatsvinden. Het is belangrijk dat de gemeenteleden zich deel weten van een groter geheel en ook daar de onderlinge verbondenheid ervaren. Voor deze vieringen is een groter gebouw met nevenruimtes en uitnodigende open deuren nodig. Ook een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van het gebouw is belangrijk. Naast de bundeling van de krachten in een grotere groep speelt de (her)ontdekking van de kracht van de kleine kring. De onderlinge verbondenheid op plaatselijk niveau krijgt vorm in kleine groepen in de wijk/buurt in een geschikte ruimte. Op een aantal plaatsen /(dorps)kernen zullen kleinere kerken zo mogelijk een rol blijven vervullen, bij voorkeur middels  zelfstandige stichtingen die voor het onderhoud zorgen. Wij pleiten voor een beleid rond de verschillende kernen om te zien wat nodig en wellicht wenselijk is. Hierbij verstaan wij onder kernen: Sittard-Grevenbicht – Geleen – Beek en Urmond, dus 5 kernen. De inzet van predikanten De predikanten hebben een belangrijke rol binnen de gemeente. Tot nu toe behoorde het verzorgen van de vieringen en het pastoraat tot de kerntaken van de predikant. De predikant heeft aandacht voor pastoraat, m.n. crisispastoraat. Hij/zij begeleidt en ondersteunt gemeenteleden die het onderlinge pastoraat vorm geven. Daarbij is belangrijk, dat een mogelijke onevenredige belasting van de predikant door begrafenissen gesignaleerd wordt, om zo nodig het beleid aan te kunnen passen. Belangrijk is verder dat de predikant voldoende tijd heeft om vrijwilligers te begeleiden en te coachen. Het doel daarvan is de zelfredzaamheid van gemeenteleden en -kringen te bevorderen. Daarbij worden vrijwilligers gemotiveerd en gestimuleerd om hun eigen gaven en krachten te ontdekken en in te brengen binnen en over de grenzen van het gemeentewerk. Er is aandacht voor de mogelijkheid om vrijwilligers bij te scholen o.a. via het educatieve aanbod van de PKN. Het gaat er om het goed functioneren van de kleine kringen te waarborgen en het onderlinge pastoraat te bevorderen. Ook kunnen kringen, groepen of individuele gemeenteleden in samenwerking met de predikant hun inbreng hebben in grootschalige vieringen. HOE VERDER? We zijn niet in staat om in detail aan te geven hoe de gemeente er over 5 of 20 jaar uitziet, maar we hebben wel getracht om een beeld van de toekomst te schetsen.  Van daaruit kunnen wij in ons huidige beleid keuzes voor de toekomst maken. Dit visiestuk is niet als afronding van een proces bedoeld, maar als een begin van een nog op te starten proces. Hieraan kunnen, mogen en moeten alle gemeenteleden deel hebben. Als protestantse gemeenten in de Westelijke Mijnstreek willen we niet alleen de zakelijke kant van het samengaan van twee gemeenten verder gestalte geven. We willen vooral ook betrokken en actief ons geloof leven en van ons geloof getuigen vanuit ons bewustzijn gemeente van Jezus Christus te zijn. Hierbij willen we een paar belangrijke uitgangspunten in het oog houden: •We geven dit proces samen met de gehele gemeente vorm; omdat we samen verantwoordelijk zijn voor de toekomst. Daarbij willen we ons steeds weer samen bewust worden van de basis en ons volgende vragen stellen: wat is de kern van ons geloof, waarom zijn we een christelijke geloofsgemeenschap? •We hoeven niet allerlei nieuwe activiteiten op te starten maar kunnen bewust nieuwe of andere accenten bij bestaande activiteiten zetten om gemotiveerd en enthousiast bezig te blijven. •We weten dat we niet alles kunnen blijven doen. Er moeten pijnlijke keuzes worden gemaakt als we met activiteiten stoppen, gebouwen sluiten of ten koste van mensenkracht bezuinigen. In onze keuzes beperken we ons tot de belangrijkste dingen, die aansluiten bij onze talenten en onze visie. We maken gebruik van alle aanwezige talenten van gemeenteleden om de toekomstige gemeente vorm te geven. Bouwend op onze sterktes, onze talenten, de dingen die we graag en met passie doen, zal er nieuw elan komen. •We gaan samen verder: pratend, proberend en - niet te vergeten! - biddend zullen we onze weg naar de toekomst gaan. Mei 2014                  
Aan de conceptnota is gewerkt door Wouter den Dulk, Marnix van Gurp, Nelleke de Kruik, Kees van Luijk, Gery Makkinga, Irene Pluim, Christel Prins, Pier Prins, Joachim Stegink  en  Bertha Verkerk. De definitieve nota is gemaakt met inbreng van de beide gemeenteberaden van 22 en 27 april 2014.
Overleg gezamenlijk jeugdwerk
Deel dit met anderen

Link
Kopieer deze link in het klembord en plak deze in e-mail, o.i.d.

E-mail Via eigen e-mailprogramma
Uw standaard e-mail programma wordt geopend met de juiste link

Bericht opgenomen: 22-12-2014 19:22
12 januari 2015 20:00 uur Johanneskerk Sittard

Kerkdiensten  | Alles 
20 februari
15:30 Beek-WZC Franciscus
23 februari
10:30 Sittard, Johanneskerk
1 maart
09:00 Urmond
1 maart
10:30 Geleen, Ontmoetingskerk

Vervoer naar de kerk
(Momenteel niet beschikbaar)

Kerkdienst beluisteren
Voor mensen die graag diensten vanuit de Ontmoetingskerk thuis willen beluisteren zijn er de volgende mogelijkheden: Via START-radio wordt er elke eerste, tweede en vijfde zondag een kerkdienst uitgezonden die in de Ontmoetingskerk opgenomen is. (De tweede zondag is een herhaling van de eerste.) De uitzending begint om 9 uur, na het nieuws. Vanuit Urmond Is er regelmatig een dienst te beluisteren via LOS-radio, op zondagochtend om 8.50 uur met een herhaling op maandagochtend om 9.50 uur. In de agenda achter in Kerknieuws en op deze website (www.pggbu.nl) onder 'Agenda' kunt u meer informatie over deze uitzendingen vinden.


Actueel Agenda


Site Login & Privacy

Een product van Class Automatisering Geleen | © 2014-2018